Съдийската колегия на ВСС отмени наложени дисциплинарни наказания на съдия в СРС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с 13 гласа „за“ и 1 глас „против“, отмени наложените със Заповед № АС-229/31.10.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийския районен съд, четири дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Яна Цветанова Димитрова – съдия в Софийския районен съд. Със заповедта тя е била санкционирана за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗСВ за това, че в периода от  04.10.2016 г. до 18.10.2016 г. в проведени открити съдебни заседания не е дала ход и е отложила за друга дата 20 граждански дела, като се е аргументирала в съдебния протокол с действието на чл. 9 от ЗСВ и т. 4.4 от Единната методика по прилагане на принципа на случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища. По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ Съдийската колегия препоръча на административния ръководител да обърне  внимание на съдия Димитрова за нейните действия.

Съдийската колегия взе предвид, че е направено преразпределение на тези 20 дела от предходен съдебен състав на поетия от съдия Димитрова състав с встъпването й на работа в Софийския районен съд на 01.07.2016 г. по неясни правила. С оглед характера, тежестта и броя на преразпределените на съдия Димитрова дела, поведението на съдията, необходимостта от прецизиране на правната уредба относно конкретната хипотеза на смяна на титуляра на гражданския състав, което допуска различно тълкуване и противоречива практика, наложените на съдия Димитрова наказаният се явяват прекалено тежки и следва да бъдат отменени.

На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 13 гласа „за“ отмени наложеното със Заповед № АС-300/31.10.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Яна Цветанова Димитрова – съдия в Софийския районен съд, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Административният ръководител е наложил дисциплинарното наказание за това, че на 18.08.2016 г., в гр. Разлог, съдия Димитрова – председател на 50-и състав на Първо гражданско отделение в Софийския районен съд, е изпратила заявление за преместване като съдия в наказателното отделение на Софийския районен съд чрез служебната поща на Районен съд – Разлог, за което са направени разходи от 1,30 лв. за заплащане на такса за пощенски услуги и са ангажирани ресурсите на съда. Административният ръководител е приел, че така описаните действия на съдия Димитрова се явяват нарушение на правилата за етично поведение по т. 5.3, т. 5.4, т. 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, поради което са квалифицирани като дисциплинарно нарушение по чл. 3-7, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС счита, че с поведението си съдия Димитрова не е извършила посоченото дисциплинарно нарушение, тъй като тя се е намирала в Районен съд – Разлог във връзка с изпълнение на служебните си задължения след предназначаването й от Районен съд – Разлог в Софийския районен съд, а по съдържанието си заявлението й до председателя на СРС е свързано с кадровото й досие и статута й на магистрат, поради което изпращането на кореспонденция от такъв характер чрез деловодството на един орган на съдебната власт до друг орган не може да се счете като противоречащо на правна и морална норма.

Разноските за изпращане на писмото са на незначителна стойност, а съдия Димитрова е внесла в касата на Районен съд – Разлог парична сума, съответстваща на направения от съда разход, след като е узнала, че писмото е изпратено чрез деловодството на съда, а не за нейна сметка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст