Съдийската колегия на ВСС прие обобщен отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии и наложените наказания

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщен отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на ВСС и за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии и наложените дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. Обобщеният отчет ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС в раздел „Комисия „Дисциплинарна дейност“.

В него е посочено, че през 2016 г. са образувани 8 дисциплинарни производства срещу съдии, като 6 предложения за налагане на дисциплинарно наказание са направени от съответния административен ръководител, едно предложение е направено от петима членове на ВСС и едно от Инспектората към ВСС.

През миналата година са приключени 19 дисциплинарни производства, образувани и през предходни периоди. ВСС се е произнесъл по тях, като по 2 дисциплинарни производства е наложено наказание „забележка“; по 4 дисциплинарни производства е наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години“; по 2 дисциплинарни производства е наложено наказание „понижаване в ранг съдия в същия орган на съдебната власт за срок от 1 до 3 години“; по 10 приключени дисциплинарни производства ВСС не е наложил дисциплинарно наказание, а едно дисциплинарно производство е прекратено.

Съветът е разгледал 6 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на съдии.

През 2016 г. в администрацията на ВСС са постъпили 6 заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на съдии, като всички те са приложени към кадровите досиета на магистратите.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС е разгледала през предходната година 25 броя актове по планови и контролни проверки, извършени от ИВСС в районни, окръжни, военни и административни съдилища; 25 броя проверки по сигнали за 2016 г., извършени в районни, окръжни и административни съдилища.  Във връзка с констатираните в актовете пропуски в дейността на проверявания орган, Комисията е изискала административните ръководители да предприемат допълнителни мерки с цел по-доброто изпълнение на дадените препоръки.

Комисията е анализирала данните за установените от ИВСС нарушения за 2016 г. на правото на разглеждане на делата в разумен срок и данните за изплатените от Министерството на правосъдието обезщетения при забавено правосъдие за периода 01.10.2015 – 31.03.2016 г. Комисията е разгледала също 2 доклада с данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ за периода 1 април 2016 – 30 септември 2016 г., както и два отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по цитирания ред за същия период.

Разгледани и приети от Комисията са 7 доклади да извършените проверки от председателите на апелативни райони: Велико Търново, Варна, Пловдив, Бургас, София и Апелативен специализиран наказателен съд, изготвени съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт за периода 1 януари 2015 – 31 декември 2015 г..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст