ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Активите на банките надхвърлиха 92 млрд. лева

пари

Ръстът на активите на банковия сектор през първото тримесечие на 2017 г. е от 6,6% на годишна база до 92,93 млрд. лв., отчитат от Асоциацията на банките в България в първия си тримесечнен бюлетин за 2017-а.

Делът на активите на 27-те банки, опериращи в България, спрямо прогнозния БВП за 2017г. е 95,6% към 31 март 2017 година. Пазарният дял на петте най-големи банки по размер на активите намалява до 57,3% спрямо 57,5%, колкото беше към края на март 2016г. Банките от втора група повишават пазарния си дял до 40,4%, спрямо 39,9% преди година, за сметка на клоновете на чуждестранни банки, чиито активи възлизат на 2,2% от общите активи.

Общи активи на банковата система

Към 31 март 2017г. 60,6% от активите в банковата система са под формата на кредити и вземания, които възлизат на 56,4 млрд. лева. Паричните средства, които се равняват на 18,9 млрд. лв., формират 20,3% от активите. Делът на инвестициите във финансови инструменти (държани до падеж, за търгуване, на разположение за продажба, отчитани по справедлива стойност), е 14,3% /13,3 млрд. лв./. В края на март 2016 г. дяловете им бяха, съответно, 62,4%, 18,9% и 14,3 на сто. Съотношението, което определя нивото на финансово посредничество в икономиката – делът на кредитите и вземанията спрямо прогнозния БВП за 2017 г. възлиза на 58 процента.

 

Пасиви

Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 80,74 млрд. лв., като нараства с 6,9% спрямо края на първото тримесечие на 2016 година. На първа група банки се падат 57% от тях (46 млрд. лв.), на втора група – 40,5% (32,68 млрд. лв.), а останалите близо 2,6% (2,1 млрд. лв.) – на трета група банки. Ръстът е обусловен изяло от покачването на депозитите, които формират 97,7% от общата сума на пасивите. Делът остава непроменен в сравнение с година по-рано. От статията „Депозити“ в отчета за финансовото състояние на системата става ясно, че тяхната стойност се повишава с 7,1% на годишна база до 78,9 млрд. лв. Делът на статия "Провизии", към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела, кредитни ангажименти и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,2%, като техният абсолютен размер е 179 млн. лева. Делът на статиите "Финансови пасиви, държани за търгуване" и "Други пасиви" е 0,2% и 1,1%, съответно. Дяловете на всички останали статии, които са пренебрежимо малки, допълват сбора до 100%.

Собствен капитал

Към края на март 2017 г. собственият капитал на банковата система нараства с 4,7% на годишна база до 12,19 млрд. лв. от 11,64 млрд. лева. Динамиката на позицията се дължи главно на измененията при печалбата и дивидентите. Нивото на собствения капитал на първа група банки възлиза на 7,27 млрд. лв., а това на втора група – на 4,9 млрд. лева.

Нетна печалба

През първото тримесечие на 2017г. банковия сектор отчита нетна печалба в размер на 287,6 млн. лева. Тя е по-ниска с 5,8% спрямо същия период на миналата година, когато системата реализира консолидирана печалба за 305,3 млн. лева. Върху финансовия резултат влияние оказват по-ниските разходи за обезценки, и поставения под натиск от понижаващите се лихвени проценти нетен лихвен доход. 

Първа група банки генерира 66,8% от печалбата за първото тримесечие на 2017г., втора група – 33,8%, докато приносът на трета група банки е -0,6%. В края на март 2016г. петте най-големи банки по размер на активите формираха 75% от положителния финансов резултат след данъци, втора група – 24,7%, а трета – 0,3%.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст