ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН прие методологии за втората проверка на застрахователите и пенсионните фондове

Финансов дневник

Комисията за финансов надзор одобри Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група. Те трябва да послужат на одобрените независими външни експерти да извършат проверките в двата сектора към 31 декември 2016 година. Вчера регулаторът одобри и списък с допуснатите външни експерти да извършат проверките.

По-рано регулаторът взе решение да извърши проверка от независими външни експерти на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група и на активите на пенсионни фондове във връзка с отразяването на резултатите от прегледа към 30 юни 2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

Решението на КФН се обосновава със следните обстоятелства:
Резултатите от прегледите на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове бяха публикувани на 3 февруари 2017 г. Референтната дата на прегледите беше 30 юни 2016 г., към която дата беше извършен преглед на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове и бяха преизчислени капиталовите изисквания на застрахователите и презастрахователите на българския застрахователен пазар.

С цел да се гарантира траен ефект от извършения преглед на застрахователите и презастрахователите от назначените висококвалифицирани независими външни експерти е необходимо да се извърши проверка от независими външни експерти към 31 декември 2016 г. За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз, проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз – годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст