Единодушно избраха Яна Ангелова за втори мандат председател на Районен съд – Елхово

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Яна Вълкова Ангелова за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Елхово. Съдия Ангелова има над 20 години юридически стаж като съдия, а пред последните пет години е председател на Районен съд – Елхово.

Тя е мотивирана да кандидатства за административен ръководител, въз основа на постигнатото и осъществените приоритети от концепцията, с която е спечелила първия мандат, както и с желание да допринесе за запазване на постигнатото и надграждане чрез подобряване на качеството на работа в съда.

В представената концепция за стратегическо управление на Районен съд – Елхово, тя набелязва като основна цел качеството и срочността на правораздаване, по отношение на които съдът е постигнал много добри резултати; постигане на пълна прозрачност и предвидимост в работата на всички магистрати и съдебни служители; усъвършенстване на административната дейност; прецизиране на бюджетното планиране и разходване на ресурсите; адекватно управление на кадрите, с оглед постигане на взаимната им заменяемост; повишаване на общественото доверие в съда и в съдебната система. Кандидатът предвижда тяхното осъществяване чрез реализиране на 12 конкретни мерки като повишаване на квалификацията съдиите и съдебните служители; провеждане на периодични обучения на кметовете на населени места, с оглед делегираните им функции по връчване на съдебни книжа и призовки; ежемесечен контрол за спазването на сроковете за изготвяне на съдебните актове от назначена комисия; въвеждане на регистър на делата, чието разглеждане е продължило повече от 1 година, анализиране на причините, довели до забавянето им и набелязване на конкретни действия за приключването им в разумен срок и други. Политиката за намаляване на разходите предвижда непрекъснат анализ и ревизия на всички действащи договори и при необходимост предоговаряне, постигане на оптималност по отношение на цена – качество при договори, както и прогнозиране на необходимите количества. Съдия Ангелова акцентира на поддържането на работни отношения с институциите, имащи отношение към работата на съда; обсъждане на въпроси като правната помощ и професионалната етика с местната адвокатска колегия и други.

Кандидатът заяви, че за осъществяване на поставените цели разчита на подкрепата на съдиите и съдебните служители в Районен съд – Елхово, както и че ще поощрява инициативността и ангажираността им на всеки член на колектива.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст