Действащият ЗУТ – архаичен и вреден

Камарата на архитектите в България (КАБ)  представи предложението си за нов Закон за устройство на територията.

Да се напише нов Закон за устройство на територията (ЗУТ) – това поиска Камарата на архитектите в България. Хората от творческото обединение, в което влизат всички 4000 действащи архитекти в страната, смятат, че нормативът в сегашния си вид (със 76 поправки за 16 години) е изчерпал своите възможности.

Председателят на управителния съвет на камарата арх. Борислав Игнатов е категоричен, че за да се намали бюрокрацията и корупцията и за да стане България привлекателна за инвестиции  

е необходим изцяло нов закон

С него трябва да се ограничи ненужната бюрокрация и  да се опростят процедурите за издаване на разрешителни за строеж.

За хора, които не са се сблъсквали с подобни проблеми, може да звучи и като виц, но истината е стряскаша: в Германия, за да получиш разрешение за строеж на къща, са необходими 19 документа, а у нас… 178, при това в три екземпляра.

Игнатов смята, че трябва да се започне незабавна работа за замяната на този норматив с изцяло ново съвременно законодателство, което да е хармонизирано с европейското, да е подчинено на философията и принципите, присъщи на добрите европейски практики.

Той посочи, че инвестиционното проектиране и строителството съставляват 30% от икономиката на страната и трябва да бъдат стимулирани. На практика инвеститорите бягат от нас заради тежките, в някои случаи дори непосилни за покриване на "изисквания" на процедурите за издаване на разрешителни за строеж. И много често те са по-дълги от самото изграждане на обекта, твърдят хората от камарата.

До парадокси води

липсата на контрол при строителството

Такъв фрапантен пример посочи арх. Петкана Бакалова – 13-етажен блок в София е бил въведен в експлоатация без асансьори, макар че е пожароопасен. Случаят в момента се разследва за фалшифициране на подписите на архитекта, който е правил първоначалния проект.

Сега действащият закон позволява при реализацията на даден проект различни инстанции да одобряват изпълнението и практически поемат отговорността на автора на проекта, както и отговорността и на предишната инстанция. Авторът на проекта практически е изключен от строителния процес и затова ставаме свидетели на своеволни промени по време на строителството. Одобряващите органи не носят материална отговорност, а възложителят трябва за своя сметка да коригира възникналите пропуски и дефекти, без да получи и стотинка обезщетение.   

Добрата практика в Европа е цялата отговорност за готовата сграда да носят проектантът и строителят. Камарата също предлага именно проектантът и строителят да носят отговорността и съответно застраховките да покриват рисковете от тяхната дейност. Когато това стане, вече няма да има нужда общините да поемат чужда отговорност, като проверяват и одобряват проектите. Те само ще регистрират оценките за съответствие, като ги съгласуват с градоустройството. А Дирекцията за национален и строителен контрол ще влезе в истинската си роля на строителна полиция за борба с незаконното строителство, конкретизира предложенията на архитектите  Игнатов. Това ще скъси сроковете за различните процедури и ще намали административния товар за всички участници в процеса.

За да бъдат ясни отговорностите и регламентите

както и за да се улесни контролът, камарата предлага още Законът за устройство на територията да бъде разделен на два закона – Закон за устройственото планиране, който да определя градоустройствените правила, и Закон за инвестиционното проектиране и строителство, в който ясно да бъдат разписани правилата за строеж на сгради и съоръжения. Към тези два закона трябва да се създадат електронни системи за управление на процесите и издаване на разрешителни онлайн – без редене на опашки и обикаляне по инстанциите, призовават архитектите.

Арх. Игнатов посочи, че един от основните проблеми в сегашния Закон са прекалено многото документи, които се изискват според неговите постановки, но с нищо не допринасят за крайния резултат на строителството. Що се отнася до принципа на "мълчаливия отказ", който умело се употребява от нашенските администрации, той пък е пълен с противоречиви правила и остарели приоритети, свеждащи се до простата формула, че всичко, което не е изрично разрешено, е забранено. Това е и причината в анализа на Световната банка България да е поставена на 118-о място от 189 държави според сложността на процедурите за разрешение за строеж.

Друг "впечатляващ" парадокс е, че в момента процедурата за получаване на разрешение за строеж на еднофамилна къща е една и съща с тази за… летище. Арх. Игнатов обясни, че у нас няма никаква пропорционалност в тежестта на процедурата. А това е един от най-важните принципи, които камарата настоява да намери място в  новото законодателство. Неоходимо е да има пропорционалност според риска, който носи дадена сграда, както и от броя на нейните обитатели.

Архитектите настояват и за въвеждането на електронна система за издаване на разрешителни за строеж.

В Македония е създадена такава система през 2014-а – за седем месеца и срещу 200 000 евро. Благодарение на нея административната тежест се е намалила в пъти както за възложителите – инвеститори, така и за общините.

За да не натоварва държавата, Камарата на архитектите е готова да разработи такава система за България по примера на Нотариалната камара – необходимо е само това да бъде законодателно предвидено. От компютъра вкъщи или в офиса всеки собственик ще може да подава документите за издаване на разрешително за строеж. Така всеки компютър става точка на обслужване без никаква нужда да се ходи физически по институциите.

Експлоатационните дружества – ВиК, доставчиците на електроенергия и др., също ще бъдат включени в е-системата, но ще имат достъп само до документите, засягащи тяхната работа за издаване на съответното съгласуване. Другото огромно предимство е, че възложителят във всеки момент знае докъде е стигнала преписката по неговия проект и получава разрешението си за строеж по е-мейл адрес. Въвеждането обаче на такава система без коренна промяна във философията на законодателството би било неефективно и безсмислено, подчертават архитектите.

Вместо института на "мълчаливото съгласие"

в България важи принципът на "мълчаливия отказ"

посочиха още архитектите. Когато един проект бъде подаден за одобрение и в законния срок не се получи отговор, в европейската практика се приема, че няма забележки и е одобрен. При нас е обратно – получен ли е "мълчалив отказ", който ако не бъде обжалван в 30-дневен срок, той влиза в сила и става неотменим. Това е принцип, който е наследен от тоталитарната държава и е време да бъде премахнат. От камарата настояват  да бъде въведен институтът на "мълчаливото съгласие" в инвестиционното проектиране.

В момента Законът за устройство на територията работи на разрешителен режим – той се стреми да опише всичко, което е разрешено да се прави, а всичко останало е забранено за извършване. Този принцип е ретрограден и характерен за тоталитарните общества, смятат архитектите. Той води до множество проблеми и неясни регламенти, тъй като е невъзможно да се опишат всички възможни ситуации, както и непрекъснато възникващите нови технологии и начини на строителство. Камарата настоява, че е нужна философска промяна – да се премине от разрешителен режим към забранителен. В закона да се опише какво не може да се нарушава при проектирането и строителните дейности, а всичко останало да е разрешено по презумпция.

Нашите предложения се приемат добре от администрацията, но до момента не са реализирани и непрекъснато се отлагат. Получаваме "мълчалив отказ", шеговито коментира ситуацията арх. Емил Жечев.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст