Бившето “Елпром-ЗЕМ” навлиза в нови ниши

Данета Желева

"ЗММ-България холдинг" АД предлага да закупи акциите на останалите акционери на "ИХБ Електрик" АД – София (бившето "Елром-ЗЕМ") на цена от 10.59 лв. за един брой. Търговият предложител притежава 93.96% от капитала на предприятието, чиято основна дейност е свързана с разработване, производство, монтаж и ремонт на богата гама от въртящи електрически машини (двигатели и хидрогенератори) и свързните с тях услуги – от рода на гаранционна и извънгаранционна поддръжка. "ИХБ Електрик" е единственият производител у нас на хидрогенератори за ВЕЦ, в това число и на "Цанков камък", и на големи нестандартни електрически машини.

С тази процедура "ЗММ България холдинг", дъщерно дружество на "Индустриален холдинг България" АД, иска да събере и останалите 5.40% от акциите с право на глас. За да стане това, ще са му необходими 775 690 лева. Мажоритарният акционер вече е регистрирал в Комисията за финансов надзор търговото предложение.

В резултат на промените в България, предизвикали нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г., "ИХБ Електрик" е в състава на групата на "Индустриален холдинг България". Днес бившият приватизационен фонд е холдингово дружество, което управлява портфейл от десет преки дъщерни дружества и 12 непреки дъщерни компании в отраслите морски транспорт, машиностроене, корабостроене и кораборемонт и пристанищни услуги. Към 2016 г. инвестициите на холдинга в акции и дялове на дружества са били на стойност 203.424 млн. лева.

Данета Желева е главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на "Индустриален холдинг България", както и член на борда на директорите на "ЗММ България холдинг".

От 2013 г. "ИХБ Електрик" е позната именно с това си наименование. Основният капитал на софийската фирма е в размер на 1 212 705 обикновенни акции с номинал по 1 лв. за всяка. "ИХБ Електрик" е изкупило обратно 9 241 броя, или 0.76% от собствените книжа с право на глас. Други фирми притежават 1.87%, а индивидуални инвеститори – 3.53% от капитала.

Още през май тази година от "ЗММ България холдинг" уведоми останалите акционери на "ИХБ Електрик", Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД за намерението си да регистрират търгово предложение за закупуване на книжата на останалите притежатели на акции от машиностроителната фирма. То пък е следствие и продължение на обявеното през януари от съвета на директорите на "ИХБ Електрик" решение за преустановяване на производството на електрически машини от продуктовата гама на дружеството и на плановете си за преориентиране на дейността към нови полета на развитие. Преди да се пристъпи към този обрат обаче, предприятието ще завърши всички започнати проекти и приети поръчки, обявиха от завода. Заедно с това за всички произведени до момента машини ще бъде осигурено гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно гаранционните условия и сключените договори.

Намеренията на "ЗММ България холдинг" за бъдещата дейност на "ИХБ Електрик" са свързани именно с това да се търсят възможности за насочване на дейността на дружеството в нови направления. Засега е ясно, че след като осъществи търговото предложение, компанията майка възнамерява да отпише дъщерната фирма от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

"ИХБ Електрик" е разположено в София, в един от индустриалните райони на столицата – до бул. "Рожен" в София, където има заводи и на "Софарма" АД, и на "Арома" АД например. В съседство пък е "Стоков базар Илиянци".

Пазарът за произвежданата и ремонтирана от предприятието гама от въртящи електрически машини е силно зависим от конюнктурата на световните пазари и в частност от състоянието на икономиката в България и в региона. "ИХБ Електрик" е сред машиностроителните компании, които пострадаха от повторното свиване на световната икономика и спада в поръчките на сектора. Основната част от продажбите идват от произведените електрически двигатели и ремонтни дейности, а постъпленията от продадените хидрогенератори са по-малко. Почти цялата продукция се пласира на вътрешния пазар, а една малка част се продава в други европейски държави. Така че решението за преустановяване на дългогодишната основна дейност в сферата на електрическите машини изглежда логично.

Новата дейност на фирмата ще е свързана с отдаване на площи под наем, продажба на обособени имоти и терени, разпродажба на специализирания машинен парк. А с търговото предложение сега се приключва въпросът за преориентиране на бизнес дейността на "ИХБ Електрик".

 

 

В зоната на умерения риск

Не един и два са рисковете и несигурностите, които поставиха "ИХБ Електрик" в тази трудна ситуация. Върху финансовите резултати на дружеството съществено влияние оказват редица фактори като липса на протекционистична политика към енергийния отрасъл – държавата не използва средства за защита на отрасъла чрез субсидии, дотации, данъчни облекчения, ограничения на квотите за внос и други. Допълнително влияе и това, че и управляващите промениха стратегията си по отношение на енергийната политика в посока към намален строеж на нови хидросъоръжения и приоритетно стимулиране на екологично чисто производство на електрическа енергия чрез възобновяеми източници на енергия.

За продуктите на завода е характерна цикличност на търсенето – това са инвестиционни стоки и търсенето им е производно от общата инвестиционна активност. В условия на икономическа криза следва силно намаляване на поръчките и на входящите парични потоци, както и увеличаване на ценовата конкуренция между производителите. Допълнително инвестиционният характер на продуктите повишава маркетинговите разходи и разходите за предлагане на услуги, допълващи продукта.

Енергийният сектор се характеризира с ниско ниво на иновационна активност и с ниска честота на създаване на нови продукти, което ограничава стратегическия му потенциал за развитие. Особено осезаемо това се проявява в периоди на стагнация и намалено търсене на инвестиционни стоки.

Основният риск при доставката на основните суровини, използвани от дружеството, е динамиката на цените им, които са борсово търгуеми. Допълнително вносът им е свързан със затруднения от нормативен характер заради съществуващите вносни и износни квоти. Поради ограниченото търсене на тези суровини на българския пазар и невъзможността да се осъществяват директни доставки от чужбина предлагането им има непостоянен характер.

Недостигът на квалифицирани кадри също оказва своето влияние. Образователната система в страната не задоволява нуждите на дружеството от средни специалисти и инженери. Това се отразява негативно върху бъдещото развитие на енергийния сектор като цяло и по-специално върху качеството на произвежданата продукция и иновационната активност на предприятията.

Дългият производствен цикъл и бавната обращаемост на вложените средства изискват наличие на голям по размер оборотен капитал, което повишава  производствения риск. Липсата на повтаряемост на поръчките обуславя невъзможността да се създават складови наличности от материали и кооперирани доставки.

Именно тази сложна икономическа ситуация в енергийния отрасъл е наложила да бъдат взети решения, свързани със спиране на производството, оптимизация на разходите на ИХБ "Електрик" и търсене на алтернативни сфери на развитие. От друга страна обаче, дружеството се изправя пред несигурностите, свързани с търсенето на алтернативни сфери на развитие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст