ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС даде самостоятелност на съдилищата при назначаването на съдебни служители

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие насоки за председателите на съдилищата, относно назначаването на съдебни служители на освободени длъжности, трансформации на щатове и други промени. Те могат да се извършват само при съобразяване с бюджета на съответния орган на съдебната власт за годината. Посочва се, че увеличаване на бюджетната сметка на съответния орган на съдебната власт, наложена от вътрешна променя в щатовете на съдебните служители, е допустимо само при извънредни обстоятелства, след като се обоснове. Нови щатни бройки за съдебни служители ще бъдат разкривани от Съдийската колегия само след надлежно обосновано искане, отправено до Комисия „Съдебна администрация“.

По предложение на Комисията Съдийската колегия, отмени решения на ВСС и на КСА, без практическо значение към настоящия момент. Те са мотивирани с обстоятелството, че съдилищата са самостоятелни юридически лица, същевременно ВСС определя състава и организацията на работа им и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване. Съобразено е също, че съставът и финансовото обезпечаване на съдилищата се осигурява за всяка година по предварително зададени прогнози.

Отменени са решения на Комисия „Съдебна администрация“ от 2008 г., 2012 г., 2015 г. и 2016 г., относно трансформирането на щатни бройки на съдебни служители, назначаването на нов служител или обявяването на конкурс за овакантена длъжност.

Отменят се решения на ВСС от 2015 г., с които административните ръководители се задължават да уведомяват КСА за всяко назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки, както и при прекратяване на трудово правоотношение със съдебен служител.

Премахват се редица задължения на съдилищата, като се въвежда изискване те да подават информация ежемесечно в щатното им разписание. За тяхна подкрепа се създава длъжност „Дежурен служител“ в отдел „Съдебни кадри“ във ВСС, който ще отговаря на въпросите на съдилищата.

С тези решения Комисията цели разтоварване магистратите от несвойствени дейности. Тя започва създаване на унифицирани щатни структури, като бъдат определени минималните необходими длъжности за съдилищата чрез промяна в структурата и в статистическото съотношение между съдиите и съдебните служители. Това е първа мярка в оптимизацията на работата на съдилищата. Когато се изгради тази структура, тя ще послужи за изработване на модел за нова съдебна карта. Стъпките в неговата подготовка ще бъде извършвани след съгласуване с административните ръководители на всички съдилища в страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст