Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, отмени считано от 08.11.2017 г., решение по протокол № 29/20.09.2017 г., д. т. 41, с което на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Евгения Тодорова Манева  – прокурор в Софийска районна прокуратура, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Костинброд. Повод за това е сериозен здравословен проблем на прокурор Манева, поради което е във временна нетрудоспособност.

Колегията определи на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Ралица Райкова Данкова – прокурор в Окръжна прокуратура – София, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Костинброд, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Димитър Генчев Димитров – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България. Той се мотивира с богатия професионален опит на прокурор Генчев. В дългогодишната си кариера – над 39 години в системата на Прокуратурата на Република България, той е заемал последователно длъжностите“ младши прокурор в Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен и заместник-окръжен прокурор там, а от 01.06.2001 г. и към момента – прокурор във Върховната касационна прокуратура. Главният прокурор посочва, че прокурор Генчев е доказал висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи Димитър Генчев Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 15.11.2017 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст