ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансови и административни решения на Пленума на ВСС

Висш съдебен съвет ВСС

Пленумът на ВСС, на основание искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, взе решение да даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ на магистрати и служители от ОСВ.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 11, ал. 1 от договора за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, представляващо апартамент в гр. София, ул. „Балканджи Йово“ № 26, Вх. А, ет. 4, сключен между Министерството на правосъдието и Маргарита Борисова – съдебен призовкар в СГС, прие решение да отправи 15 (петнадесет) дневно предизвестие до наемателя за прекратяване на договора, считано от датата на получаване на решението, което да бъде изпратено, поради неплащане на месечен наем в продължение общо на общо 20 месечни вноски в размер на 7132 лв.

Пленумът на ВСС, по предложение на Комисия „Управление на собствеността“, прие решение с което да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с кмета на община Омуртаг, за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, а именно помещения, представляващи самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А.

Пленумът на ВСС, на основание заявени потребности от подновяване на договори, по които Висшият съдебен съвет е страна, прие решение, с което да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договори с „Абати“ АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, за срок от 1 (една) година и с „Ай Пи Сек“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет  свързаност в техническия център на изпълнителя, за срок от 1 (една) година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст