ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нова наредба за лицензиране на финансови дружества

БНБ сграда

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба № 16 на БНБ за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, която отменя настоящата Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

Новата Наредба № 16 на БНБ въвежда нормативни изисквания във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, както и изисквания, произтичащи от приетите от Европейския банков орган Насоки (EBA/GL/2017/09) относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, съгласно чл. 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 и Насоки (EBA/GL/2017/08) относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

Новата Наредба № 16 урежда условията и реда за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст