ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предложиха на Пленума на ВСС да увеличи щатната численост на Специализиран наказателен съд

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на ВСС, по искане от административния ръководител,  увеличи щатната численост на Специализиран наказателен съд с 5 щ.бр. за съдебни служители – 3 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и по 1 щ.бр. за длъжностите „съдебен деловодител“ и „системен администратор“.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане в предстоящото заседание на Пленума на ВСС на 17.05.2018 г.

Решението е мотивирано с високата натовареност на СНС – постъплението на дела месечно на един съдия се равнява на 30,51 бр.дела, при средно за страната за окръжните съдилища – 9,67 бр.дела.; брой разгледани дела месечно – 31,14 и брой свършени дела – 30,37, при средно месечно свършени дела за окръжните съдилища в страната – 9,77 броя дела. Разкритите щатни длъжности са за сметка намаляване с по една свободна  бройка на щатната численост на Административен съд – Разград, Районен съд – Исперих и Районен съд – Кубрат. За оптимизирането на щатната численост са изразени положителни становища от административните ръководители на съответните съдилища, в които натовареността по щат за 2017 г. е под средната за страната, съотношението брой служители към брой магистрати  е по-високо от средното за страната за административните съдилища – 3,04. 

Намалената щатната численост на Националния институт на правосъдието с 2  свободни щатни бройки за съдебни служители е за сметка намаляване щатната численост на съдебните служители за Национален учебен център – Варна, до въвеждането му в експлоатация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст