ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 г.

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2017 г., изготвен съгласно чл. 30, ал. 5, т. 12 от ЗСВ. Анализът е изготвен на база обобщените статистически данни за дейността на съдилищата, съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 11/27.03.2018 г., т.15. В него не са включени данни за дейността на Върховен касационен съд (ВКС) и Върховен административен съд (ВАС), тъй като тези върховни структури изготвят годишни доклади, в които е анализирана натовареността им.

Анализирана е дейността на съдилищата за различните видове показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата. Изчислена е средната натовареност на ниво съдилища, която е определяща за степента на натовареност на съответния съд. Отчетено е разпределението на видовете граждански и наказателни дела по съдилищата от съответните инстанционни нива. При оптимизиране на щатовете в отделните съдилища, като значим фактор се отчита натовареността по щат, поради което в анализа са взети предвид преди всичко данните относно натовареността по щат на съдилищата. Това е така, защото действителната натовареност е непостоянна величина, която е зависима от непредвидими и неустойчиви фактори.

Натовареността по щат предоставя по-сигурна информация, защото определя тенденциите, които имат постоянен характер.

Анализът е изготвен в две части: обобщени данни за дейността и натовареността на всички съдилища и обобщени данни по нива съдилища.

Основният извод от анализа на главните показатели, характеризиращи дейността и натовареността на съдилищата, е ръст в постъпленията на делата в повечето съдилища, висок относителен дял на приключените с решение или определение брой дела – 84%.

Към датата на изготвяне на анализа, съгласно решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС от 22.05.2018 г., е предоставена възможност на всички съдии от страната да изразят становище по направени предложения- за изменение на съществуващата Система за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС) и за създаване на нова система за оценка на натовареността на съдилищата, както и да заявят кое от предложенията, вкл.и сега действащия вариант на СИНС, подкрепят.

След обобщаване на данните Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС ще внесе за обсъждане въпроса за изменение на Правилата за оценка натовареността на съдиите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст