увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искания на административни ръководители

Висш съдебен съвет ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. Увеличени бяха бюджетите на Специализирания наказателен съд за авариен текущ ремонт на климатична инсталация; на Районен съд – Самоков за авариен ремонт на канализацията в сградата на съда, на Районен съд – Горна Оряховица за закупуване на пожаротехнически средства и самозатваряща се негорима врата; на Районен съд – Варна за изработване на проект за пожароизвестителна система и авариен ремонт на канализационен щранг; на Районен съд – Свиленград за осигуряване на средства за демонтаж на негоден ел. котел; Районен съд – Котел за неотложен текущ ремонт; Районен съд – Чирпан за текущ ремонт и обзавеждане на помещения; Административен съд – Силистра за текущи ремонти, обзавеждане и разкриване на регистратура по ЗЗКИ; Районен съд – Червен бряг за текущ ремонт. С цел възлагане на услуга за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд – Лом“ бе увеличен бюджетът на районния съд.

Пленумът извърши и корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Попово, Районен съд – Брезник, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Радомир, Районен съд – Пирдоп за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител; Окръжен съд – Разград за закупуване на стълбищен робот; Районен съд – Кула за закупуване на работни столове.

Осигурени са средства за доставка и монтаж на климатични системи; основен ремонт на външно стълбище и входна врата, закупуване на система за звукозапис и видеонаблюдение в реално време в специализираното помещение за разпити и изслушвания на деца Районен съд – Горна Оряховица.

Утвърдена бе корекция по бюджета на Окръжен съд – Пазарджик с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в изпитни комисии за младши съдии в окръжните съдилища и гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджета на Административен съд – Благоевград, с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими такси към експлоатационните дружества, и такси, свързани със съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за обект „Проектиране на основен ремонт и преустройство и пристройка с асансьор на сграда, за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Пленумът на ВСС утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от министъра на финансите. Бюджетът на съдебната власт е коригиран с размера на получените трансфери през първото тримесечие на 2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, във връзка със сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“.

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии, Пленумът намали бюджета на Софийски районен съд и увеличи бюджетите на Районен съд – Червен бряг и на Районен съд – Сливен. Извършена бе корекция на бюджета на Районен съд – Русе с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на възстановен съдия, на основание чл. 231, ал. 1 от ЗСВ, съгласно протокол № 13/24.04.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС за периода 15.02.2015 г. – 30.04.2018 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт бяха извършени вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт във връзка с предстоящи разходи за данъци, такси, административни санкции, придобиване на недълготрайни активи и др.

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години, както и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст