ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Атестираха четирима прокурори и оптимизираха щатната численост на РП – Стара Загора

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Михаела Димитрова Тихова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията прие комплексна оценка „Много добра“ на Галя Александрова Кирилова – прокурор в Окръжна прокуратура – Монтана,  Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Силвия Емилова Велизарова които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. С решение от днес, Прокурорската колегия отхвърли предложението за увеличаване щатната численост на Окръжна прокуратура – Габрово с 1 щ. бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията“. Налице е високо съотношение на броя на съдебните служители спрямо броя на магистратите, което е над средното за окръжните прокуратури в страната.

Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решението. Оптимизирането на щатната численост се налага с оглед предстоящото назначаване, на основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ, на кандидатите за младши прокурори, след края на 9-месечното им обучение в Националния институт на правосъдието. Към момента в Районната прокуратура има една свободна длъжност „прокурор“ и две длъжности „младши прокурор“ при предстоящо назначаване на трима младши прокурори. Един от тях е кандидат за младши прокурор от конкурс през 2016 г., одобрен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 26/06.07.2016 г. с отложено задължително първоначално обучение в НИП за учебната 2017/2018 година, другите двама са кандидати за младши прокурори от конкурс 2017, одобрени с решения на Колегията по протокол № 26/19.07.2017 г. Те имат еднакъв резултат (бал) и еднакъв общ успех от държавните изпити и са заявили желание за Районна прокуратура Стара Загора при обявена една свободна длъжност.

В ЗСВ липсват разписани критерии, при еднакви показатели да бъде предпочетен един от двамата одобрени кандидати от конкурс 2017 г., заявили желание за Районна прокуратура – Стара Загора, поради което се налага увеличаване на щатната численост чрез трансформиране на вакантната длъжност „прокурор“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст