ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ показа таксите на всички банки

БНБ сграда

Българската  народна банка публикува отдавна очакваните сравнителни таблици на таксите за платежни услуги, които всички финансови институции събират от гражданите. В тях са включени не само всички банки, но и компаниите, предлагащи такива услуги –  като "Изипей", "Айкарт", "Пейнкарт", "Транскарт" и другите от този род. Таблиците  дават възможност на хората да направят информиран избор за банката, която биха искали  да ги обслужва. Те са изготвени и публикувани  в съответствие с изискванията на чл.109, ал.3, от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Той задължава БНБ да поддържа интернет страница за съпоставяне на таксите, начислявани от доставчиците на платежни услуги на потребители (физически лица) за услугите, включени в националния списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка. В съобщението на БНБ от 31 октомври се припомня, че изискването е въведено в националното законодателство в съответствие с разпоредбите на глава втора от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции  и е част от мерките, предвидени в директивата за осигуряване на съпоставимост на таксите, свързани с платежна сметка  както в страната, така и в Европейския съюз.

Националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/32 на комисията, който допълва Директива 2014/92/ЕС и e приет с Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Този списък съдържа 18 услуги съгласно приложение №3 от същата наредба. За целите на съставянето на интернет страницата за съпоставяне на таксите списъкът е допълнен с разновидностите на тези услуги.

Интернет страницата за съпоставяне на таксите, поддържана от БНБ, вече е достъпна за граждани  от 31 октомври 2018 година. Чрез нея се осигурява безплатен достъп на потребителите до актуална информация за цените на горепосочените услуги съгласно приложимите тарифи за таксите и комисионите на всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари), лицензирани от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители.

Доставчиците на платежни услуги подават информация на БНБ при всяка промяна на таксите, комисионите и лихвените проценти за съответните услуги, а информацията на интернет страницата ще бъде текущо актуализирана към датата на влизане в сила на съответната промяна при доставчика на платежни услуги.

В самата страница има пет подробни таблици с данни, съдържащи  информация за таксите по пет групи услуги – "Общи услуги по сметката", "Карти и пари в брой", "Плащания (не включва карти) в национална валута", "Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута"  и "Овърдрафт и сродни услуги". Групата "Общи услуги по сметка" например има три раздела – за откриване, за поддържане и за закриване на разплащателна сметка. С най-висока такса при откриването на разплащателна сметка в левове – 5 лв. е в "Райфайзенбанк (България)", а в евро – 5 евро, е в Общинска банка.

Месечните такси за поддържане на разплащателни сметки в левове и в евро са най-високи (съответно 20 лв. и 10  евро/  в ТБ "Виктория", но нейният  случай е по-особен и не е показателен за пазара. Ако се абстрахираме от тази кредитна институция, най-големи месечни такси за поддържане на разплащателна сметка в левовеа – 2.90 лв., отново събира "Райфайзенбанк (България)". Когато тази сметка е свързана с дебитна карта, палмата на първенството, с 10 лв.  на месец, принадлежи на "ПроКредит Банк". "Райфайзенбанк (България)" събира и най-високите такси за поддържане на разплащателни сметки в евро без дебитна карта – 1.90 евро на месец. Когато тези сметки са и с издадена дебитна карта, най-големите такси – от 1.30 евро, прилагат  БАКБ и  Пощенска банка.

Таксите, които използват повечето банки за закриване на разплащателни сметки, са сериозни. На върха за левовите сметки – с 10 лв.  такса, са "Алианц Банк България", "Общинска банка", "Райфайзенбанк (България)" и "Търговска банка Д". Но има и кредитни институции като Пощенска банка, ОББ, "Сосиете Женерал Експресбанк" и "УниКредит Булбанк", които не таксуват клиентите си,  които си закриват разплащателните сметки и в левове, и в евро.

Обясняваме всичко това с позициите в едната група услуги, защото по този начин всеки гражданин може да види къде може да получи най-евтината платежна услуга във всички групи, обявени на страницата на БНБ. И тук веднага трябва да предупредим, че най-евтиното не значи най-качественото. Информацията, която БНБ публикува за таксите, не може да се смята от гражданите за някакъв съвет или за препоръчително насочване. Тя е просто изпълнение на ангажимента за създаване на условия за по-широк информиран избор на банковите клиенти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст