ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Без българи няма България

Летище София заминаващи пристигащи Терминал 2 пътници

Ще оцелеят или ще погинат българската държава и българската нация? Този съдбовен въпрос се поставя не от днес, но дълго време бе игнориран и дори осмиван. След това ни успокояваха, че става дума за потенциална заплаха с много далечен хоризонт. Вече разполагаме с убедителни научни доказателства, че само след няколко десетилетия – но не по-късно от средата на настоящия век, процесите на демографски срив ще предизвикат необратим социален разпад и пространствена дегенерация. От това ще произтекат неизбежни икономически, политически, социални, културни, психологически и морални последици.

Към днешна дата, българската нация е в плен на смъртоносно съчетание от силно инерционни негативни процеси: ниска раждаемост, висока смъртност (в т.ч. детска) и нестихваща емиграция. Влошават се всички основни качествени показатели на човешкия и социалния капитал. В резултат на трайния отрицателен прираст всеки месец в човешко измерение губим по един малък град.

 Ако незабавно не се приемат всеобхватни, дългосрочни и сериозно обоснован политики, през 2050 г. България няма да бъде жизнеспособен национален и държавен организъм.  С всички произтичащи от това последици за всеки от нас и нашите потомци. Поради това цялата политика на държавата и усилията на нацията трябва да се съсредоточат върху най-важната задача – оцеляването на българите и българската нация.

Ако ги няма българите, всичко останало, с което обикновено ни успокояват сега – нарастване на брутния вътрешен продукт, европейски фондове, инфраструктура, увеличаване на бюджетните разходи – не само става невъзможно, но и въобще губи смисъла си.

Как стигнахме дотук?

В продължение на десетилетия българските елити и най-вече политическата класа пренебрегваха тази заплаха, а с редица свои действия я засилваха и ускоряваха. Контролираната от тях българска държава се оказа безсилна да овладее демографските проблеми, които прераснаха в криза, а вече придобиват мащабите на катастрофа. Много от погрешните или користно мотивирани политики допълнително усложниха тези проблеми.

Обществото ни бе разединено и хвърлено в изкуствени противопоставяния; нацията загуби съпротивителните си сили и опасно отслаби колективната си воля за живот и напредък. Насадена бе пагубната философия на "спасяването поединично", но за сметка на обществото и сънародниците.

Оцеляването е възможно само при едновременно качествено усъвършенстване както на функционирането на държавата, така и на общественото участие. Затова трябва да се променят отношенията между държава и общество. Спадът на доверието към държавните институции и изолирането на обществото от вземането на държавнически решения са в основата на днешния упадък.

Но най-важно е да възвърнем доверието в собствените сили и помежду си като принадлежащи към една общност. Бъдещето ни е общо – ще оцелеем и просперираме, или ще западнем и загинем – заедно.

Дилемата

Пред лицето на неумолимата реалност имаме само две възможности за избор:

* Да си поставим висока, трудна, но постижима общонационална цел, изискваща сплотяване с пълното съзнание за нужните постоянство, огромни усилия и лишения, изразяваща се в коренна промяна на посоката, траекторията и показателите на развитието на България

  Тази цел предполага не запазване на някакво статукво, а радикална промяна, пробив в начина, по който функционират и се управляват ключови обществени сфери. Оцеляването е възможно само чрез мощно движение напред, което води до устойчива положителна промяна във всекидневното съществуване на огромното мнозинство от българите. Представата, че малцина ще могат да живеят охолно и щастливо сред страданията и недоимъка на мнозинството от българите, е опасна илюзия. Всички останали потенциално значими цели, които досега са били формулирани в различни стратегии, правителствени програми за управление и партийни предизборни платформи, следва да бъдат разглеждани само като средства и стъпки към постигането на така формулираната дългосрочна национална цел.  

  * Другата възможност е да бъдем повече или по-малко безпомощни и безразлични свидетели на общата ни гибел, може би залъгвани от илюзията, че някои от нас ще имат шанса да оцелеят.          

  Приоритетите в действията за постигане на националната цел

  Постигането на така формулираната дългосрочна национална цел изисква да бъдат набелязани няколко основни приоритета (насоки и сфери на действие), синхронизирани помежду си и осигуряващи синергичен (взаимно усилващ се) ефект. Такива възможни приоритети са:

  Стимулиране на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на децата и грижата за семейството чрез комплексни социални програми. Съществено подобряване на качеството на здравеопазването и достъпа до него, вкл. на превенцията и профилактиката. Диференцирано, но взаимосвързано подобряване на качеството и обхвата на образованието в различните степени и области, координирано със стратегически дефинирани потребности на практиката и на основата на  нарасналия принос на българската наука. Формулиране от държавата в пълноценно партньорство с обществото на приоритетни направления на високотехнологично икономическо развитие и ресурсно осигуряване на тези приоритети. Разгръщане на производителните способности на различните социални и професионални категории чрез подкрепа най-вече на малкия, семейния и средния бизнес, противодействия срещу монополите и картелите, както и срещу политическия лобизъм, защита на националното производство. Преодоляване на драматичните териториални диспропорции и подкрепа за съживяването на западащи региони и населени места 

  Текущи и поетапни резултати

  Осъществяването на националната цел и конкретизиращите я приоритети трябва да започне незабавно под контрола на обществото. Целта е дългосрочна, но осъществяването й не е въпрос на "светлото бъдеще".

  За да бъдат реализирани дългосрочната цел и нейните приоритети, те трябва да залегнат и да бъдат последователно преследвани в управленските програми на всички български правителства от днес нататък. Всяка година и всеки мандат на управление трябва да бъдат планирани, отчитани и оценявани на основата на постигането на конкретни резултати, изразяващи необходими стъпки към целта.

  Този подход на неотклонно и добросъвестно изпълнение на националната цел означава отказ от конюнктурни политически изгоди и егоистични партийни и групови интереси. Той предполага нов тип правене на политика и ново отношение на политиците към властта – промяна, която не само е много трудна, но дори изглежда невъзможна в очите на повечето българи днес.

  Тази промяна е осъществима само при едно условие – нов тип отношение на обществото към партиите, политиците и тяхната работа. Те ще започнат да работят по необходимия начин, само ако ние, гражданите, им покажем недвусмислено, че не приемаме и няма да търпим друг тип политика. Това предполага сега съществуващите партии и политици да променят съществено поведението си, доказвайки реална привързаност към националните цели и приоритети; появата на нови политически субекти и начини на правене на политика, отговаряща на повелята за оцеляване на нацията.   

  Самото обсъждане и възприемане на този проект за манифест преследва възможността да бъдат изразени и приложени в действителността различни виждания, идеи и способности да работим заедно за отечеството си.  

  Ако се захванем дружно и смело за работа, повечето от нас ще имат възможността да видят първите успешни стъпки и да усетят плодовете на едно обществено усилие, подчинено на идеята за добруване на народа.

  Проф. Александър Маринов

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn

  Още от категорията..

  Последни новини

  This poll is no longer accepting votes

  Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

  Подкаст