ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК предяви на „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД твърдения за извършено нарушение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

С Определение № 1444/20.12.2018 г., постановено по преписка № КЗК-1081/2017 г., на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика, имащо за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара по предоставяне на услуги по печатна и външна реклама, връзки с обществеността и публичност, чрез манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка  на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП с предмет: „Услуги по публичност и визуализация с 9 обособени позиции“ по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г (ОПРР), открита с Обява №8/15.12.2016 г. на кмета на Община Пещера.

Производството пред КЗК е образувано по повод получен сигнал от Заместник-министър на МРРБ, съдържащ твърдение за евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 ЗЗК  от дружествата „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД, участници в обществена поръчка.

Въз основа на всички установени факти и обстоятелства, Комисията счита, че адресатите на Определение № 1444/20.12.2018 г. участват в картел по смисъла на § 1, т. 5 ЗЗК, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара по предоставяне на услуги по печатна и външна реклама, връзки с обществеността и публичност чрез манипулиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Услуги по публичност и визуализация с 9 обособени позиции“ по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г (ОПРР), открита с Обява №8/15.12.2016 г. на кмета на Община Пещера.

В срок от 30 дни адресатите на определението и молителите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст