От декември се слага край на високите такси за трансгранични преводи

Конференция "Дигиталното банкиране - бъдещето днес" Нина Стоянова подуправител на БНБ

Благоприятната икономическа среда и ниските лихвени проценти водят до продължаване на тенденцията за нарастване на кредитирането. Съгласно данните на БНБ към март 2019 г. при кредитите на Нефинансовите предприятия се наблюдава ускоряване на годишния растеж до 5.3%, а при кредитите на Домакинствата – до 11%. Сходна е тенденцията и при депозитите, като към март 2019 г. депозитите на Нефинансовите предприятия нарастват на годишна база със 7.8%, а депозитите на Домакинствата – с 8.9%. Лихвените проценти по срочните депозити се запазват на ниски в исторически план равнища. Към март 2019 г. среднопретеглените лихвени проценти по новите срочни депозити за секторите Нефинансови предприятия и Домакинства са съответно 0.4% и 0.2%. Тази динамика се обуславя от продължаващия висок приток на привлечени средства и високата ликвидност в банковата система. Това заяви подуправителят на БНБ Нина Стоянова на финансов форум в София. 

По повод кандидатурата на страната ни за членство в ERM II Стоянова изтъкна, че Българската народна банка работи за присъединяване към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране, синхронизира на надзорните практики и подпомага прегледа на качеството на активите и стрес тест на шест избрани от ЕЦБ български банки.

"По отношение на платежния процес през последните няколко години се наблюдава постоянно нарастване на плащанията, извършени по безналичен път. Данните за 2018 г. показват, че стойността на обработените плащания от Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС, оперирана от БНБ, се е увеличила с 32.3%, а техният брой – със 7.2% спрямо 2017 г. По отношение на плащанията в евро, извършени през системния компонент TARGET2-BNB, опериран от БНБ, за 2018 г. при броя на трансакциите се наблюдава увеличение с 22.4% спрямо 2017 г., а по отношение на стойността на обработените плащания се наблюдава нарастване с 27.4% спрямо 2017 г. Показателен е и фактът, че през 2017 г. 56% от нарежданията за кредитен превод са били направени от ползвателите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи. Тази тенденция се запазва и през 2018 г.", уточни подуправителят на БНБ.

Нина Стоянова изтъкна важната промяна относно презграничните плащания в рамките на Европейския съюз. От 15 декември се въвежда изискването доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна. Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презграничните плащания в евро.

"В новия регламент са предвидени и изисквания за по-голяма прозрачност и съпоставимост по отношение на таксите за превалутиране при картовите плащания и при електронните кредитни преводи, в случаите, в които ползвателят на платежни услуги е изправен пред избор между алтернативни възможности за превалутиране. С оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с регламента, в процес на разработване са съответни промени в Закона за платежните услуги и платежните системи", обясни Стоянова.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст