ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Данъчното облагане в Португалия

Данъчното облагане в Португалия

Продължаваме поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България),насочени към желаещите да правят бизнес в страните от Европейския съюз. Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от държавите в общността.За какви изненади да са готови при среща с новия си партньор и кои са полезните малки стъпки на съответния пазар.

Този път представяме данъчното облагане в Португалия. Тя е индустриално-аграрна страна. Силно развити отрасли са текстилна, шивашка, обувна, керамична и корабостроителна промишленост, както и автомобилостроене, електроника, машиностроене, химическа промишленост. Португалската икономика печели от външни фактори, като туризъм, ниски цени на петрола и ръст в продажбите на португалски продукти.

Всеки, който е работил в страната и е получавал трудово възнаграждение,  е задължен да плаща данъци в Португалия в това число и данък общ доход IRS.  Той се удържа от заплатата на служителя преди да му бъде изплатена от работодателя, след което се изпраща до данъчната служба.

След завършване на данъчната година на 31 декември, всички които са получавали доходи в Португалия и живеят в страната повече от 183 дни, трябва задължително да подадат данъчна декларация в данъчната служба. За тази цел трябва да се попълни формуляр и да се представят необходимите документи.

Ако сте живели в Португалия по-малко от 183 дни в годината, тогава не се смятате за местно лице и заплащате само данъка върху приходите – IRS, получени в Португалия

В поредицата вече публикувахме анализи за данъчните системи в Люксембург, Германия, Гърция, Холандия, Кипър, Австрия, Испания, Ирландия, Италия и Швеция.

Очаквайте нови публикации на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria

Данък добавена стойност

Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартна ставка от 23%, приложима за повечето стоки и услуги. Съществуват и намалена и редуцирана ставка, съответно – 13% и 6%. Редуцираната ставка е приложима за доставката на някои основни храни, книги, фармацевтични продукти, хотелско настаняване, селскостопански продукти и пътнически транспорт. Междинната ставка се прилага за концерти, представления, театър, кина, цирк, бикоборство и други.

За Мадейра и Азорски острови процентът на данък добавена стойност е както следва:

-Мадейра – 22%/12%/5%;

-Азорски острови – 18%/9%/4%;

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

Дружества установени извън Европейския съюз (ЕС) е нужно да определят акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

На месечна база, до 10-то число на втория месец, следващ този, за който се отнася декларацията, или, при условие че годишният оборот е по-малък от 650 хиляди евро, на тримесечна база, до 15-то число на втория месец, следващ отчетния период.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Необходимо е да се представят допълнителни декларации за определени доставки (стоки и услуги), извършени към клиенти, които са регистрирани за целите на ДДС в друга държава-членка на ЕС (списък на продажбите в ЕО). Декларации, също така, трябва да се подават, при определени обстоятелства, във връзка с движение на стоки от или в друга държава членка на ЕС (интрастат декларация).

В допълнение, годишна ДДС декларация следва да бъде подадена до 15 юли на годината, следваща отчетния период.

Данъци върху корпоративните доходи

Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартният корпоративен данък, приложим за доходите от търговия, e с фиксирана ставка от 21%, съответно за Мадейра – 20%, за Азорски острови – 16.8%. При дружества, класифицирани като малки и средни предприятия, се прилага редуцирана ставка от 17% за първите 15 хиляди евро от облагаемия оборот, за Мадейра – 13%, за Азорски острови – 13.6%.

Как се определя данъчната основа?

Корпоративен данък се начислява върху печалбата на компанията. Печалбата се изчислява въз основа на всички видове доходи, намалени с разходите, които са извършени във връзка с получаване или запазване на доходи, подлежащи на облагане.

Какво трябва да знаем за облагането на дивиденти?

Данъкът върху дивидентите е 25%. Съществуват възможности за избягване на двойно данъчно облагане, когато се изплащат дивиденти от местни дружества към нерезидентни компании.

Какви са спецификите при реализиране на загуби?

Данъчните загуби, генерирани след 1 януари 2014 г., могат да бъдат пренесени за следващите 12 години.

От 1 януари 2014 г. приспадането на пренесени данъчни загуби, дори ако данъчните загуби са били реализирани преди 2014 г., е ограничено до 70% от облагаемата печалба.

Данъчните загуби, генерирани след 1 януари 2017 г., могат да бъдат пренесени за период от 5 години. От 1 януари 2017 г. правилата относно използването на данъчни загуби по метода на FIFO са отменени. Това позволява първоначално приспадане на данъчни загуби, за които срокът за пренасяне приключва пръв.

Какви други данъци за корпорациите съществуват?

В допълнение към корпоративния данък, общините могат да налагат общинска такса. Ставката на общинската такса достига до 1,5% – редуцирани ставки могат да бъдат приложени за компании с оборот по-малък от 150 хиляди евро за предходната данъчна година. Общинска такса може да не бъде начислена на дружества, които извършват специфична дейност или са били създадени наскоро и откриват нови работни места.

Съгласно специалния режим за групово данъчно облагане, общинската такса се начислява върху облагаемия доход, отчетен от всяка компания, част от групата.

Общинската такса се начислява върху облагаемата печалба за годината преди приспадане на данъчните загуби.

Данъчни облекчения

Кои са най-популярните данъчни облекчения за фирмите в Португалия?

Възможно е да се възползвате от данъчни облекчения при следните видове дейности:

-извършване на научноизследователска и развойна дейност;

-инвестиции в сферата на производството (само за някои географски райони);

-рехабилитация на населени места;

-подпомагане на изкуството, културата и някои социални области.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст