ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Данъчното облагане в Швейцария

Швейцария

Продължаваме поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България),насочени към желаещите да правят бизнес в страните от Европейския съюз. Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от държавите в общността.За какви изненади да са готови при среща с новия си партньор и кои са полезните малки стъпки на съответния пазар.

Този път представяме данъчното облагане в Швейцария.  Икономиката й е една от най-развитите в света. Тя се нарежда на деветнадесето място по размер на брутния вътрешен продукт и на шесто по БВП глава от населението (по данни за 2017 г.). През по-голямата част от ХХ век това е най-богатата страна в Европа. Качеството на живот в страната се оценява изключително високо, като Цюрих и Женева редовно заемат челни позиции в различни световни класации.

В международните си отношения Швейцария традиционно поддържа неутралитет, като не е участвала като страна във въоръжени конфликти от 1815-а. Това е една от причините на територията й да са разположени седалищата на редица международни хуманитарни, икономически и спортни организации.
Страната има добре развит промишлен сектор и компании с обширна дейност по целия свят, като Nestle, Novartis и Davidoff. Основните промишлени сектори са машиностроенето, химията, фармацевтиката, текстилната, хранително-вкусовата промишлености, металодобивът и производството на часовници.

Швейцарският франк е една от най-силните световни валути, а страната има най-нисък процент на инфлация. Националната валута има златно покритие в размер на 130/100.

В страната функционират около 4000 финансови институции, включително много филиали на чуждестранни банки. Швейцарските банки пазят и управляват 35-40% от световното богатство. Те имат добра репутация сред клиентите си благодарение на стабилната вътрешнополитическа обстановка, твърдата швейцарска валута и стриктното спазване на банковата тайна.

В поредицата вече публикувахме анализи за данъчните системи в Люксембург, Германия, Гърция, Холандия, Кипър, Австрия, Испания, Ирландия, Италия, Швеция и Португалия

Очаквайте нови публикации на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria

Данък добавена стойност

Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартна ставка от 7.7%, приложима за повечето стоки и услуги (8% до 31 декември 2017 г.).

Стоките за основни нужди подлежат на облагане с ДДС при намалена ставка от 2,5%. Услугите, свързани с предоставянето на квартира, подлежат на облагане с ДДС по специална ставка от 3.7%.

Има ли праг за регистрация?

От 1 януари 2018 г. всички компании, които са резидентни на Швейцария или извършват доставки на стоки или услуги в Швейцария, ще бъдат задължени да начисляват ДДС, при условие че генерират световен оборот от поне 100 хиляди швейцарски франка, в резултат на облагаеми доставки. При годишен оборот под 100 хиляди швейцарски франка, съществува възможност за доброволна регистрация.

Дружествата със седалище в чужбина, които предоставят освободени от ДДС доставки или доставки на услуги, подлежащи на облагане с обратно начисляване на територията на Швейцария, не са задължени лица за ДДС.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

Дружествата, които са задължени лица за ДДС, трябва да се регистрират онлайн чрез системата на швейцарските данъчни власти в рамките на 30 дни от започването на данъчното задължение.

В тази връзка, чуждестранните данъчно задължени лица, без местожителство или място на стопанска дейност на швейцарска територия, следва да назначат представител, който да изпълнява процедурните им задължения, чието местожителство или място на стопанска дейност е на територията на Швейцария. Представителят, физическо или юридическо лице с местожителство или стопанска дейност в Швейцария, се счита за данъчен/акредитиран представител. Като такъв, представителят не е задължително да е довереник, адвокат или член на определена професионална група; може да бъде и частно лице. Регистрация за целите на ДДС не е възможна без назначаване на швейцарски данъчен/акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

ДДС декларации се подават на тримесечна база. В допълнение, подава се годишно равнение на покупките и продажбите, засягащи ДДС. В случай на несъответствия, изисква се изготвяне на коригираща декларация за ДДС в рамките на 180 дни от края на предходната финансова година.

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС, след изтичане на крайния срок?

Декларациите за ДДС следва да се подават в рамките на 60 дни след края на отчетния период, а дължимият данък трябва да бъде платен в същия срок.

В противен случай, се начислява лихва за забава в размер на 4%, независимо от причината за забавянето, дори в случай че швейцарската федералната данъчна администрация е удължила срока.

Налагат ли се наказания и при други обстоятелства?

В случай на процедурни нарушения или укриване на данъци съществуват различни видове глоби, някои от които много съществени.

Данъци върху корпоративните доходи

Какви са размерите на данъчните ставки?

По принцип, Швейцарските резидентни дружества подлежат на облагане с швейцарски корпоративен данък върху световния си доход, с изключение на доходи, реализирани чрез място на стопанска дейност извън Швейцария или доходи от недвижими имоти, разположени в друга държава (последното може да се счита за определяне на приложимата данъчна ставка, само ако кантон прилага прогресивни данъчни ставки). Чуждестранните юридически лица, които имат клон в Швейцария, се облагат с данък върху доходите си, генерирани в Швейцария.

Ефективната данъчна ставка варира, приблизително, между 11.4% и 24.2%; в зависимост от седалището на дружеството. В близко бъдеще се очаква данъчна реформа, която да редуцира ставките на корпоративен данък.

Как се определя данъчната основа?

По принцип, данъчното облагане следва счетоводството, т.е. счетоводните записи/сметки са основа за определяне на облагаемия доход.

Въпреки това, максималните ставки на амортизация за данъчни цели се публикуват от швейцарските данъчни служби. В допълнение, данъчните власти ежегодно публикуват лихвени проценти, които може да се използват при транзакции между свързани лица. Приспадане за данъчни цели на лихви над тези проценти може да се третира като скрито разпределение на печалба.

Какви са спецификите при реализиране на загуби?

Данъчните загуби в Швейцария мога да се пренасят за максимум седем години. Не е позволено отнасяне на данъчни загуби към минали периоди. Освен това, няма забрана за пренасяне/прехвърляне на данъчни загуби, в случай на промяна на собствеността или сливане.

Съществуват ли други данъци за корпорациите?

Други данъци, които могат да засегнат дружествата са:

• Данък при прехвърляне на ценни книжа – обичайната данъчна ставка е 0,15% за ценни книжа, емитирани от данъчен резидент на Швейцария, и 0,3% за ценни книжа, емитирани от данъчен резидент на чужда държава.

• Гербов налог – в определени случаи, вноските на собствен капитал в швейцарски дружества подлежат на облагане с данък в размер на 1% върху справедливата пазарна стойност на вноската.

• Данък върху капитала – този данък се базира на собствения капитал на дружеството и се начислява само на кантонално и общинско ниво. Данъчните ставки варират между 0,001% и 0,525%.

• Данък върху недвижимото имущество – собствеността или прехвърлянето на недвижимо имущество могат да бъдат облагани с данъци в зависимост от местоположението на имота.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст