Агенцията по кадастър е отличникът в електронното управление

кадастър

Всяка справка и услуга, предлагана от  Агенцията за картография, геодезия и кадастър вече е достъпна по електронен път.

След години тъпчене на едно и също място без особен резултат  сегашният изпълнителен  директор на Агенцията и.нж. Виолета Коритарова ( назначена на този пост преди година), спокойно може да каже, че управляваната от нея институция е сред отличниците, за които широко рекламираното, но трудно пробиващо си път у нас електронно управление вече не е просто добро пожелание, а реален факт.

Това беше постигнато след като след  като самата Агенция подготви необходимите за дейността й законодателни промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Те първо бяха одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство , след това минаха през ситото на Министерския съвет, а през полетта бяха гласувани и в Народното събрание (на 8 май).  Законът влезе в сила три месеца след обнародването му – на 22 август.

Основния мотив да бъдат направени  беше именно подобряване на качеството на административното обслужване на потребителите и намаляването на административната тежест, а също и  намаляването на документооборота на хартиен носител между различните администрации.

Всичко това стана повече от наложително тъй като в последните години  значително беше увеличено покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. До пролетта то достигна   72%, а  се предвиждаше сега вече  да е достигнало 90 на сто. А това от своя страна доведе до разрастване на обема от кадастрални услуги.

Чрез промяната в норматива се даде възможност службите по геодезия, картография и кадастър да бъдат подпомогнати в административното обслужване от допълнителни  субекти, които имат право да подпомагат дейността на агенцията. Разшири се кръгът от органи и лица, които имат възможност да получават официални електронни документи – скици, схеми и удостоверения  от Агенцията чрез информационната система чрез така наречения „отдалечен достъп“.

След влизането  в сила на промените се даде възможност на всички органи на съдебната власт, на различните административни органи, както и на  лица с публични функции или организации, предоставящи обществени услуги, да могат да получават електронни документи за производствата, които извършват.  И още нещо моного важно  – получените чрез отдалечен достъп електронни документи имат силата на официални удостоверителни документи съгласно чл. 55, ал. 5 на Закона.

 

 

Облекчиха се и административните процеси по обслужване на потребителите. Чрез промяната отпадна ограничението за издаването на удостоверение за отразяване на новозавършен строеж на обект на кадастъра в кадастралната  карта. Стана възможно при подаване на документи за въвеждане в експлоатация, възложителят само да посочи идентификатора на новия обект на кадастъра.

Тези и още доста положителни промени, които бяха направени доведоха до това днес Агенцията да поддържа собствен портал в интернет – Кадастрално-административна информационна система (КАИС)*. Чрез нея всеки гражданин, който има нужда да се сдобие  с достъп, просто трябва да се регистрира. Това не отнема почти никакво време, тъй като процедурата се извършва в рамките на две-три минути. Всеки регистрирал свой профил в системата, може да направи съответните  справки и да заяви необходимата му услуга. За улесняване на потребителите, заявленията на услуги са разделени на стъпки и самият сайт  посочва реда, по който се преминава от една стъпка към друга. За част от тях, като например заявление за промяна в кадастралната карта е нужен и електронен подпис,  за да може цялата процедура да бъде приключена онлайн. Това изискване е включено  защото Агенцията трябва да е сигурна кой точно заявява промяната и има ли право на това.

Предвидена е  обаче и възможност заявление за услуга и за издаване на документ да бъде подадено и без електронен подпис. В този случай обаче, потребителят ще може да получи заявения от него  документ само от офис на Агенцията, като се легитимира с  личен документ  или чрез нотариално заверено пълномощно. 

Според шефа  на Агенцията –  инж. Коритарова, най-търсените електронни услуги са тези за издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект в урбанизирани или неурбанизирани територии. А от 2016 –а  тези документи важат безсрочно и са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата. Що се отнася до това дали има такова изменение длъжностните лица, пред които се представя  документа  пък от своя страна могат да проверят всичко това в реално време онлайн.

Административните срокове за издаване на електронен документ в PDF формат или на хартия са едни и същи. При най-търсените услуги той е седем работни дни за обикновена и три работни дни за бърза услуга. Едва ли е необходимо да подчертаем, че с възможността за получаване на електронни документи се избягва  безкрайното тичане и обикаляне на гишета, както и висенето по опашки. И съвсем не на последно място се спестяват  средства.

С въвеждането на държавните такси за издаване на електронна скица на имот или схема , тя стана с 30% по-евтина от  хартиените  копия  на скица на поземлен имот в урбанизирана територия. Така например за сграда или схема на самостоятелен обект от нея  таксата е 20 лв. за обикновена и 40 лв. за бърза услуга. А ако този документ е получен онлайн – цената е съответно 14 или 28 лева.

От Агенцията съощават, че при заявяване на документ в електронен вид потребителят на услугата трябва предварително да се увери дали електронният документ (скица, схема или др. вид документ) ще послужи пред органа, който го изисква.

Освен всичко това,  електронните услуги на Агенцията предоставят и различни опции за плащане. Всеки клиент на портала има виртуална сметка, която може да зареди авансово чрез платежно нареждане или през е-рау. Дадена и възможност да се плати и чрез платежно нареждане в банка – на място или през интернет банкиране.

Виртуалната сметка обаче на практика гарантира, че ще се   избегне  забавяне, тъй като при платежните нареждания служителите на Агенцията са длъжни да ги проверяват. Стана ясно, че в момента се разработва и система за плащане чрез дебитна или кредитна карта директно от КАИС.

Изпълнителният директор на Агенцията инж. Коритарова не крие  задоволството си от факта, че след всички направени промени, помощта  която оказват  общините за обслужване на клиентите, е много голяма. Тя съобщава, че вече са  подписани над 140 такива споразумения с общински администрации, което на практика означава, че услугите, които ведомството  предоставя са достъпни вече на общинско ниво, а не само в областните центрове, където са ситуирани фронтофисите и службите на Агенцията по картография, геодезия и кадастър.

Освен това в помощ на административното обслужване Агенцията работи добре и с Министерството на земеделието, храните и горите. Общински служби по земеделие също подпомагат дейността на Агенцията, която е  оправомощила  техни служители от нейно име и за нейна сметка да извършват обслужване на клиентите с кадастрална информация за неурбанизираните територии. А това е изключително важно за земеделските и горските територии.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст