Приеха за сведение становище от заместниците на председателя на ВКС и ръководители на две колегии

всс

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение становището от заместниците на председателя на Върховния касационен съд и ръководители на Търговската колегия и на Гражданската колегия по повод предходно решение на колегията по т. 12 от протокол № 42/17.12.2019 г., с което е отложено произнасянето по  т. т. 12.2, 12.3, 12.4 и т.13 до получаване на информация от Пленума на Върховния касационен съд кои точно три щатни бройки, освободени в рамките на двата конкурса, се прехвърлят от гражданска в търговска колегия.

Съдийската колегия реши на следващото си заседание да разгледа отложените точки по протокол 42/17.12.2019 г., свързани с приложението на разпоредбата  на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ при повишаване съдии, участвали в съответните конкурси. Към тях ще бъде приложено и становището от заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Търговската колегия и на Гражданската колегия

С решение по т. 12 от протокол № 42/17.12.2019 г., колегията  приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд-гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 11.11.2019 г. и следваше да се произнесе за повишаване на класирани кандидати по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Отложената т. 13 от същото заседание на Съдийската колегия е свързана с преценка на колегията за приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.

В становището на Дария Проданова – заместник на председателя  на ВКС и ръководител на Търговската колегия, и Светла Димитрова – заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия е посочено, че статутът на щатните съдийски бройки, които са предмет на решението на Пленума на ВКС за прехвърлянето им от Гражданската колегия в Търговската колегия на ВКС  е „новоосвободени“  за Търговската колегия, считано от датата на решението на Пленума  – 25.09.2019 г. Според становището „е без значение конкретно кои от свободните към този момент в Гражданска колегия 8 щатни бройки са прехвърлени“, тъй като „те не са новоразкрити, защото щатната численост на съдиите във ВКС не е променена“. Според съдия Проданова и съдия Димитрова дори за Гражданската колегия съответните длъжности да „биха били освободени през 2017 г. или през 2018 г., за заемане чрез конкурс за Търговска колегия, те са освободени на 25.09.2019 г.“ Според ръководителите на колегиите такъв е разумът на закона.

Заместниците на председателя на ВКС предлагат в случай, че не бъде възприето становището им и с оглед необходимостта да бъде разрешен проблемът с неравномерната натовареност на съдиите в двете колегии на ВКС, да се счита, че прехвърлени в Търговската колегия са бройките  на съдиите Златка Русева, Светла Цачева и Стоил Сотиров. Към 25.09.2019 г. съдия Русева е била освободена на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, считано от 10.07.2019 г. Било е предстоящо освобождаването на съдия Светла Цачева, считано от 20.10.2019 г. и на съдия Стоил Сотиров, считано от 28.02.2020 г.

Според становището доколкото конкурсната процедура за съдия в Търговската колегия на ВКС е висяща, правното значение дали тези длъжности ще могат да бъдат заети по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ ще придобие актуалност най-рано през м. юни 2020 г. Посочено е, че за заемане по същия ред в Гражданската колегия са освободените през 2018 г. длъжности на съдиите Диана Хитова, Жанин Силдарева и Красимир Влахов. За освободените през предходен период длъжности на съдиите Капка Юстинианова, Любка Богданова и Ценка Георгиева предстои обявяването на конкурс за съдии в Гражданската колегия на ВКС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст