Прокурорската колегия на ВСС ще предоставя ежемесечно информация на ИВСС за действащите магистрати

всс

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възложи  на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да изпраща ежегодно, до 10 януари на съответната година, списък на действащите прокурори и следователи, съдържащ следните данни: собствено, бащино и фамилно име, единен граждански номер и орган на съдебната власт, актуален към 1 януари на годината. Списъкът подлежи на актуализация чрез ежемесечно предоставяне до 10-то число на следващия месец, на информация на настъпилите промени (назначаване, повишаване, понижаване, преместване, командироване, временно отстраняване или освобождаване от длъжност).

Решението е във връзка с чл. 175в, ал. 4, предл. второ от ЗСВ, според което в едномесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от ЗСВ, ИВСС публикува на интернет страницата си списък на лицата, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси.

Прокурорската колегия отмени решението, според която ВСС е предоставял актуална информация за действащите магистрати на всеки три месеца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст