ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Сирма Груп Холдинг” ще може да разпределя 6-месечен дивидент

кредит

Една от най-големите софтуерни групи в България, пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект – "Сирма Груп Холдинг" АД – София, ще може да разпределя 6-месечен дивидент за своите акционери. За да стане това възможно, мениджърите му предлагат промени в устава на дружеството. С тях се създава нов член 53а със следното съдържание: "Чл.53а Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл.247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор". Решението по това предложение ще се вземе на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 9 ноември.
Акционерите ще трябва да приемат 6-месечния финансов отчет на компанията за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.
Печалбата на "Сирма Груп" за периода между 1 януари и 30 юни е в размер на 998 372.20 лева. Предложението на мениджърите е за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 889 135.08 лева общо или по 0.015 лева на акция. Общото събрание на акционерите ще овласти съвета на директрите на холдинговото дружество да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.
В дневния ред е и точката за вземане на решение за предоставяне на членове на борда на директорите на допълнително възнаграждение. Става въпрос за целево допълнително възнаграждение във връзка с приключването на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“, на New Frontier Technology Invest SARL (Societe a responsabilite limitee, Luxembourg) в общ размер от 65 000 евро. Конкретното разпределение между членовете на съвета на директорите на сумата за възнаграждения ще се определи с решение на борда на директорите. Възнаграждението ще се изплати в седемдневен срок от приемането на решението.

Сделки с акции на "Сирма Груп Холдинг" на БФБ, които дават право на глас в общото събрание и на дивидент, могат да се сключват до 24 октомври.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст