ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Застрахователите не свалят гарда

Застраховане

24 са компаниите, които работят в сферата на общото застраховане в България към 30 юни 2020 г., а други 10 са посветили бизнеса си на животозастраховането. През последните години в. "БАНКЕРЪ" заедно с PWC изготвя и публикува по две класации годишно – с данните към края на юли и към края на декември.

Оценката на компаниите в общото застраховане се извършва по няколко показателя, които дават ясна представа на непредубедения читател за състоянието на избрания от него застраховател.

Сред 24-те компании работещи в този сектор се открояват 10, които   оформят челната десятка по показателите за брутен премиен приход, нетна печалба, покритие на застрахователните резерви, квота на щетимост, комбинирана квота на щетимост и платежоспособност.

Най-успешните  десет общозастрахователни компании  държат 90.9% от общия брутен премиен приход към края на първото полугодие на 2020 г. (Към същия период на 2019 г. той е бил 90.5%).

Брутната записана премия

от лицензираните у нас общозастрахователни дружества възлиза на 1 220.2 млрд. лв. за първото полугодие на 2020г., бележейки ръст от 0.65% спрямо същия период на предходната година (1212.3 млрд. лв.).

Челно място с брутен премиен приход в размер на 168 млн. лв. или 13.8% пазарен дял заема ЗК „Лев Инс“АД, като запазва позицията си спрямо 30 юни 2019 година.

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е на втора позиция с  брутен премиен приход от 157.2 млн.лв. или 12.9% пазарен дял, а на трета позиция е „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД с брутен премиен приход от 126.5 млн. лв. или 10.4% пазарен дял.

След него се нареждат „Евроинс“ АД – със 125.1 млн.лв. записана брутна премия и съответно 4 позиция по пазарен дял и петият по пазарен дял ЗАД „Армеец“ – с брутна премия от 125.1 млн. лева.

Шеста и седма позиция заемат ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ и „ОЗК – Застраховане“. Осмото и девето място по брутен премиен приход е за „Дженерали Застраховане„ и „Алианц България“, в края на десятката е „Бул инс“ АД.

Източник: КФН

               

Нетната печалба

в общото застраховане достига до 134.8 млн. лв. през първото шестмесечие на 2020 г., като нараства със 74.6% спрямо същият период на 2019 г. (77.2 млн. лв.).

„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД заема челната позиция с 20.3% от печалбата в сектора за първото шестмесечие на 2020 г., като увеличава нетния си доход със 71.7% спрямо същия период на 2019 година.

„Дженерали Застраховане“ АД заема второ място в класацията с 11.2% дял от печалбата в сектора, като бележи ръст от 45.2% спрямо първото шестмесечие на 2019 г.

ЗАД „Алианц България” e на трето място с 11.1% от печалбата в сектора за първото шестмесечие на 2020 г., като увеличава нетния си доход със 74.4% спрямо аналогичния период на 2019 година.

Източник: КФН

 

Покритие на застрахователните резерви

Покритието на застрахователните резерви представлява съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, нетно от инвестиции в дъщерни предприятия от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователите нетно от дела на презастрахователите в тях от друга.

С най-високо съотношение от десетте водещи дружества към 30 юни 2020 г. е ЗАД „Алианц България“ АД (137.5%), следвано от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД (120.1%) и „Дженерали застраховане“ АД (119.6%).

За сравнение към края на първото полугодие на 2019 г. с най-висока стойност на този коефициент от топ 10 дружествата е било ЗАД „Алианц България“(123.7%), следвано от „Дженерали застраховане“ АД (109.9%) и „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД (98.7%).

По-високите нива на този показател в групата „Други“ се дължи на серия от фактори, включващи висока степен на презастраховане, начална фаза на застрахователна дейност и други.

Източник: КФН

 

Квота на щетимост

Квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни обезщетения (брутната сума на изплатени претенции през периода заедно с промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания) спрямо брутно спечелените премии (брутна записана премия минус промяна в брутния размер на пренос премийния резерв). Този индикатор е важен за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.

С най-висока квота на щетимост сред топ 10 на общозастрахователните дружества  към края на 30 юни 2020 г. е ЗД „Бул инс“ АД с 60%, следвано от ЗК „Лев Инс“ АД с 56% и „Застрахователно дружество Евроинс“ АД с 50%.

Към края на юли 2019 г. от топ 10 дружества с най-висока стойност на квотата на щетимост са били „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ с 68%, следвана от ЗК „Лев Инс“ АД с 62% и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с 62%.

Източник: КФН

 

Комбинирана квота

Комбинираната квота включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува така наречения технически резултат на застрахователите.

С най-висока комбинирана квота сред десетте водещи общозастрахователни дружества на база премии към края на юни 2020 г. е ЗД „Бул инс” АД (92%), следвано от „Застрахователно дружество Евроинс“ АД (83%) и ЗК „Лев Инс“ АД (82%).

Към края на 30 юни 2019 г. трите дружества от топ 10 с най-висока стойност на този показател са били „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ (102%), и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ (92%).

Квотата на щетимост и комбинираната квота индикират, че разходите за застрахователни обезщетения определят до голяма степен стойностите на комбинираната квота, а оттам и ефективността на дружествата.

Източник: КФН

Платежоспособност II

Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал, който всяко едно застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено, съгласно изискванията на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС – Платежоспособност II.

 

Източник: КФН

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Мария Иванова, Атанас Ненов и Росен Найденов, част от отдел „Консултантски услуги“ и отдел „Одит“ в компанията. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН за дружествата, регистрирани в страната. Не са разглеждани показатели на клоновете на чуждестранни застрахователи.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст