ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

СТР. 22.03.2021 ОбИзкупуване+Търгово+Дивидент+Тантиеми+Облигации

 

25.3.2021 БФБ Решение на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД за учредяване на ново дружество на територията на Р. Румъния.

С настоящото уведомяваме, че на проведено на 25.03.2021 г. заседание на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е взето решение за учредяване на еднолично дъщерно дружество на територията на Република Румъния с наименование „Телелинк Бизнес Сървисис“, с капитал до 10 000 (десет хиляди) евро, с управител Орлин Русев.

….

 

23.3.2021 БФБ Търгово предложение 

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Момина крепост АД – Велико Търново.

 

 

22.3.2021 БФБ
Уедомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК от Съвета на директорите на „Агроенерджи” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Заявление по чл.18, ал.6 ЗДСИЦДС за одобрение на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

 

Уведомление по чл.151, ал.4 от ЗППЦК.
С настоящото Съветът на директорите уведомява, че на 22.03.2021 г. „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор Заявление по чл.18, ал.6 ЗДСИЦДС за одобрение на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. Предложението за обратно изкупуване е на разположение в офиса на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ 22.

….

 

„ГеоПост“ вече е мажоритарен собственик на „Спиди“ АД

23.3.2021 Инвестор,„Спиди Груп“ ООД е прехвърлило на френската комания 45% от акциите си

На 19 март в резултат на постъпилото търгово предложение „Спиди Груп“ ООД е прехвърлило на френската „ГеоПост“ 2 419 929 акции на „Спиди“ АД, с което делът му в капитала на куриерското дружество е намалял до 20,09% или 1 080 438 акции с право на глас. Това става ясно от съобщение, разпространено чрез БФБ – София.

Във връзка с извършено прехвърляне на 45% от издадените и регистрирани акции на „Спиди“ е влязъл в сила и сключеният между двете дружества опционен договор за продажба и придобиване на акции.

Съгласно този договор „Спиди“ има право да изиска „ГеоПост“ да придобие останалите му акции в българското дружество, представляващи минимум 20,09%, която опция може да бъде упражнена в периода от 19.03 2023 г. до 19.03.2031 г.

Ако „Спиди“ не упражни това свое право през посочения период, френската компания ще има право да изиска от „Спиди Груп“ да му продаде останалите си акции в дружеството. Тази опция може да бъде упражнена от 20.03.2031 г. до 20.03.2032 г.

Оценката на предложените за продажба или придобиване акции ще бъде в размер на 8 пъти нормализираната EBITDA, намалена с консолидирания нетен финансов дълг, за финансовата година, която предхожда датата на упражняване на съответната опция.

„ГеоПост“ притежава пряко 1 333 979 акции с право на глас, представляващи 24,8% от капитала на „Спиди“ АД. С настоящото прехвърляне френската компания премина законовия праг от над 50% от правата на глас, над който е длъжна да отправи ново търгово предложение за изкупуване и на останалите книжа.

Френската компания „Ла Пост" притежава пряко 100% от акционерния капитал, съответно от гласовете в Общото събрание на акционерите (ОСА) на „ГеоПост", от момента на учредяването му и упражнява директен контрол върху дружеството.

Към датата на търговото предложение мажоритарен акционер в „Ла Пост" е „КЕС ДЕ ДЕПО Е КОНСИНИАСОН" (CDC), френска финансова институция от публичния сектор, създадена през 1816 г. и част от държавните институции, контролирани от френския парламент. CDC притежава 66% от акционерния капитал, съответно от гласовете в ОСА на „Ла Пост" , а френската държава държи останалите 34%. На база на горното, може да се заключи, че френското правителство има непряк контрол върху „ГеоПост", се посочва в търговото предложение на компанията от 20 януари. 

Акциите на „Спиди“ поскъпват с 31% от началото на годината, като през последните 12 месеца цената се повишава с 56% при пазарна капитализация от 419,454 млн. лв.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
от
Спиди“ АД
На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Спиди“ АД уведомява за постъпило уведомление от „Спиди груп“ ООД за промяна в дяловото участие на дружеството в капитала на „Спиди“ АД.
В резултат на прието търгово предложение, на 19.03.2021 г. „Спиди груп“ ООД е прехвърлило 2 419 929 акции, с което делът му в капитала на „Спиди“ АД е намалял до 20.09% или 1 080 438 акции с право на глас. ////22.3.2021 БФБ

Във връзка с извършено прехвърляне на 45% (четиридесет и пет процента) от издадените и регистрирани акции на СПИДИ АД („ДРУЖЕСТВОТО“) от СПИДИ ГРУП АД, България ("СПИДИ ГРУП") на ГЕОПОСТ С.А., Франция ("ГЕОПОСТ"), сключеният между двете дружества Опционен договор за продажба и придобиване на акции е влязъл в сила на 19.03.2021 г. Съгласно този договор СПИДИ ГРУП ще има право да изиска ГЕОПОСТ да придобие от СПИДИ ГРУП останалите му акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция може да бъде упражнена в периода от 19.03 2023 г. до 19.03.2031 г. Ако СПИДИ ГРУП не упражни това свое право през посочения период, ГЕОПОСТ има право да изиска СПИДИ ГРУП да му продаде останалите си акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция може да бъде упражнена от 20.03.2031 г. до 20.03.2032 г. Оценката на предложените за продажба или придобиване акции ще бъде в размер на 8x нормализираната EBITDA, намалена с консолидирания нетен финансов дълг, за финансовата година, която предхожда датата на упражняване на съответната опция.///22.3.2021 БФБ

…………

На основание чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета, както и чл.111, ал.8 и чл. 100 т., ал. 3 и 4 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че във връзка със стартирало на 22.01.2021 г. обратно изкупуване на акции от капитала на БФБ АД, на 22.03.2021 г. са изкупени 400 бр. акции при цена 4,96 лв. Номиналната стойност на акциите е 1,00 лв.

На основание чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета, както и чл.111, ал.8 и чл. 100 т., ал. 3 и 4 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че във връзка със стартирало на 22.01.2021 г. обратно изкупуване на акции от капитала на БФБ АД, на 19.03.2021 г. са изкупени 1100 бр. акции при цена 4,96 лв. Номиналната стойност на акциите е 1,00 лв.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

През тази седмица отново ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (22 март) Националният статистически институт ще публикува индекса на разходите за труд за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Във вторник (23 март) Българската народна банка ще информира каква е паричната статистика през февруари.

В сряда (24 март) няма обявени събития.

В четвъртък (25 март) от централната банка ще разберем каква е лихвената статистика през февруари.

В петък (26 март) БНБ ще обяви брутния външен дълг през януари.

От НСИ ще научим какви са индексите на цените на жилищата (ИЦЖ) през четвъртото тримесечие на миналата година.

Ще излязат и предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. с индексите на цените на износа и вноса.

 

………..

Елхим Искра АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-05-2021г. от 11:00 часа в Пазарджик-4400, ул. Искра 9, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 година, включително и неразпределената печалба от минали години.
Проект за решение: 1. Не разпределя печалба за 2020 година. 2. Сума в размер на 545 000 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години да бъде отнесена във фонд "Резервен". 3. Реализираната през 2020 г. загуба в размер на 312 194.21 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година.
Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо. Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610. Второ. Ганка Маринова Бъчварова, регистриран одитор, диплом № 0411. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.
6. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите.
Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.06.2014 г., изменена и допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 13.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

……..

 

Българска роза АД-Карлово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-05-2021г. от 13:30 часа в Карлово – 4300, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:

БЪЛГАРСКА РОЗА АД представи покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.05.2021 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 ч. местно време (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 година. Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2020 година. Реализираната през 2020 г. загуба в размер на 136 060.93 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година. Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплом № 0411, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година. Допълнителна информация може да получите на телефон 033593320.

 

М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2021г. от 13:30 часа в Казанлък – 6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. 6. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите. 7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

….

 

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13-05-2021г. от 13:30 часа в Ямбол – 8600, град Ямбол, ул. “Пирин” 1, зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2020 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 730 376 лв. (четири милиона седемстотин и тридесет хиляди триста седемдесет и шест) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Ямбол. 1.5. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2020 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.
5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година. Проект за решение: ОСА избира Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет.
6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

 

Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

24.03.2021 16:20:58 (местно време)

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)
Стара планина Холд АД-София (SPH) свиква извънредно ОСА на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2020 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2020 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Промени в Одитния комитет;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
1. Сума в размер на 5 162 755.04 да бъде изплатена като дивидент, като 4 668 933.01 лв. са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за минали години, при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.249122807 лв.;
Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2021 г.;
Срок за изплащане на дивидента – три месеца;
Начин на изплащане: чрез ЦД и Интернешънъл Асет банк АД.
2. Сума представляваща по 2% от печалбата за 2020 г. на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.
– Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.05.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 28.04.2021 г.

………..

 

Протокол от Общо събрание на акционерите

25.03.2021 09:47:39 (местно време)

Емитент: Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA)
На проведено на 22.03.2021 г. ОСO от емисия облигации с ISIN код BG2100015077, издадени от Балканкар-Заря АД-Павликени (4BUA) са взети следните решения:
– Промяна на лихвата за лихвени плащания за периоди от 22.03.2021 г. до 22.03.2023 на 3.5%. За всички лихвени плащания след 22.03.2023 г. остава действащия лихвен процент от 3m EURIBOR + 3%, но не по-малко от 6.25%;
– Промяна в погасителния план на облигационния заем, съгласно приложена в Протокола таблица;
– Всички останали параметри по емисията остават непроменени.

Регистрация на финансови инструменти

26.03.2021 16:06:48 (местно време)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 19/26.03.2021 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Евролийз груп АД-София;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100001200;
– Борсов код на емисията: E8DC;
– CFI код на емисията: DBFUFR;
– Размер на емисията: 6 000 000 лева;
– Брой облигации: 6 000 облигации ;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на въвеждане за търговия: 31.03.2021 г. (сряда);
– Крайна дата за търговия: 29.01.2025 г.;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е четвърта по ред, издадена от емитента;
– Дата на издаване: 05.02.2020 г.;
– Дата на падеж: 05.02.2025 г.;
– Срочност: 60 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 4.00%;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
05.08.2021 г.;
05.02.2022 г.; 05.08.2022 г.;
05.02.2023 г.; 05.08.2023 г.;
05.02.2024 г.; 05.08.2024 г.;
05.02.2025 г.
* Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
– Довереник на облигационерите: ТБ Тексим Банк АД
– Емитентът има право, на датата на всяко лихвено плащане, да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 лв. или кратни на 500 000 лв., при определени в Проспекта условия.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Eurolease Group AD-Sofia;
– Седалище: гр. София, бул. Христофор Колумб 43;
– ЕИК: 202304242;
– LEI код: 747800J0H29HBI54V326;
– Адрес за кореспонденция: гр. София-1592, бул. Христофор Колумб 43;
– Тел.: (+359 2) 965 15 55;
– Факс: (+359 2) 956 16 87;
– E-mail: info@euroleasegroup.com;
– Web адрес: www.euroleasegroup.com;
– Представляващи: Асен Асенов и Ивайло Петков – заедно и поотделно;
– Лице за контакти: Ивайло Петков;
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com;
– Предмет на дейност: Консултантска дейност по стопанско и друго управление.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст