Цените на активите подканят инвеститорите

кредит

От човешката и производствената дейност остават всякакви отпадъци, които могат да бъдат различни видове в зависимост от технологиите и степента на развитие на обществото. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. Някои от тях обаче представляват ценна суровина, която може да бъде рециклирана и да се използва отново.

Разделното събиране на отпадъците е задължително у нас от 2003 г. и то е естествен начин да се сортира и оползотворява ефективно всеки един отпадък. Не са малко вече фирмите у нас, които го правят и вече е покрита почти цялата страна. На Балканите нашата страна е лидер в преработката на различните видове отпадък със своите заводи. 

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила сделка за придобиване на пряк едноличен контрол от страна на "Рекосайклинг“ ЕООД – Долна баня върху "ЕнерСис“ АД – Търговище, което се занимава с производство на акумулатори, външна и вътрешна търговия, съобщиха от регулатора. Анализът на покупко-продажбата е по искане на купувача. 

През март тази година страните по сделката "ЕнерСис Холдингс" (Люксембург) С.а.р.л. (EnerSys Holdings (Luxembourg) S.a.r.l.), в качеството му на продавач, "Рекосайклинг“ ЕООД, в качеството му на купувач и "Булмет“ ЕООД, в качеството му на гарант, са подписали договор за покупко-продажба на акции. Става въпрос за всичките притежавани от продавача акции, а именно 1 114 808 безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи приблизително 99.8% от акциите на "ЕнерСис“ АД. След реализиране на сделката "Рекосайклинг“ ЕООД ще придобие приблизително 99.8% от акциите на придобиваното дружество и следователно ще придобие пряк едноличен контрол върху „ЕнерСис“ АД.

До края на март 2014 г. „ЕнерСис“ АД е произвеждало оловно-киселинни батерии за тягови и стационарни акумулатори, както и за акумулатори на подводници. В резултат на извършено преструктуриране, от началото на април същата година дружеството произвежда само специални елементи, предназначени за подводници. През февруари 2020 г. то прекратява изцяло производствената си дейност в България, като прехвърля оборудването и наличните компоненти и материали за производство на батерии към "ПМБ" – Австралия.

Целта на планираната сделка е „Рекосайклинг“ ЕООД да придобие недвижимите имоти, собственост на „ЕнерСис“ АД, находящи се на територията на предприятието в Търговище. След концентрацията „ЕнерСис“ АД ще се занимава основно с управление и отдаване под наем на собствени движими и недвижими активи. Не се предвижда придобиваното дружество да извършва дейност, идентична с търговската дейност, която е извършвало преди планираното от „Рекосайклинг“ ЕООД придобиване.

 

Участници в сделката

Едноличен собственик на капитала на „Рекосайклинг“ ЕООД е Димитър Попов, който е и негов управител. Под прекия и/или непрекия едноличен и/или съвместен контрол на Попов са осем, свързани със строителство, покупко-продажба на земеделски земи и на други недвижими имоти,  разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм. 

Капиталът на „ЕнерСис“ АД е разпределен между „ЕнерСис Холдингс (Люксембург)“ С.а.р.л. с дял от 99.8% и още 166 индивидуални инвеститори, които притежават останалите около 0.2% акции от капитала на фирмата в Търговище. „ЕнерСис Холдингс (Люксембург)“ С.а.р.л. е дружество, учредено и съществуващо по законите на Люксембург. "ЕнерСис“ АД не упражнява контрол върху други предприятия с регистрация на територията на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст