ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ отчита 3.2 млрд. лв. ръст на приходите от данъци и осигуровки

Левове

Държавата отчита солиден ръст на приходите по Консолидираната фискална програма към края на август – с 16.2 % или 4.7 млрд. лева. Обяснението на Министерството на финансите е, че това нарастване се дължи в изключителна степен на данъчните постъпления. Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 26.235 млрд. лева. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3,2 млрд. лв. (14,0 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Размерът на данъчните постъпления само в държавния бюджет, който е част от КФП, е 17.396 млрд. лева. В сравнение със същия период на 2020 г. постъпленията в групата нарастват с 2.266 млрд. лева. Приходите в групата на преките данъци са в размер на 4.984 млрд. лв., като съпоставени с миналата година се увеличават със 792 млн. лв. (18,9 %). Приходите от корпоративни данъци към август 2021 г. са в размер на 1.775 млрд. лева. Увеличението при тях е с над 360 млн. лв., което според МФ се дължи предимно на по-високите приходи от корпоративен данък от нефинансови предприятия. Любопитното е, че единствено приходите от данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни юридически лица намаляват – с 5.6 % до 55.5 млн. лева.

Солидно увеличение се наблюдава и при данъците върху доходите на физическите лица. Тези приходи са с 431,3 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година и достигат над 3.208 млрд. лева. Уточнението на финансовото министерство е: "Разпространението на заразата от COVID-19 доведе до криза в икономиките на държавите в световен мащаб. В България също се отчете намаление на активността в редица икономически сектори през 2020 година. Много предприятия са пряко или косвено засегнати от създалата се безпрецедентна ситуация, което оказва негативно влияние върху заетостта и трудовите възнаграждения на работещите и съответно върху приходите от ДДФЛ. Въпреки удължаването на епидемичната обстановка до 30.11.2021 г. и нарастване на заболеваемостта от COVID-19, предприетите политики по доходите и антикризисните мерки, допринасят за преодоляване на негативният ефект от кризата и положителен прираст за бюджетните приходи от ДДФЛ".

МФ отчита увеличение на постъпленията и от данъци върху по трудови и извънтрудови правоотношения.

Брекзит помпа постъпленията от ДДС 

Според данните на министерството приходите от ДДС са в размер на 8.407 млрд. лева. Съпоставени с края на август 2020 г., приходите от ДДС се увеличават с близо 1.34 млрд. лева или 19 процента. Обяснението за това увеличение е свързано с развода между Великобритания и Европейския съюз. 

"Една от промените, които оказват влияние върху приходите от ДДС през 2021 г. е излизането на Великобритания от Европейския съюз (Брекзит). В резултат на Брекзит, се очаква постъпленията от ДДС от внос да се увеличат за сметка на приходите от ДДС от сделки в страната", казват от Министерството на финансите.

И все пак се уточнява следното: "В допълнение към това, в сила от началото на 2021 г. са приети и промени за усъвършенстване на законодателството и подобряване на режимите за прилагане и събиране на ДДС, свързани с въвеждане в Закона за ДДС на разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995, приложими за трансгранична електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица. С измененията се подобряват и опростяват някои правила в системата на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки, с цел подобряване на събираемостта на приходите от данъка и облекчаване на административната тежест."

Нетният размер на приходите от ДДС от внос към август 2021 г. е 2.867 млрд. лв., като нарастват с 599,5 млн. лв. (26,4 %) в сравнение със същия период на 2020 г. Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на щатския долар спрямо еврото, както и въведената законодателна промяна от 01.07.2019 г. за възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки от трети страни, в съответствие с разпоредбата на чл. 167а от Закона за данък върху добавената стойност. Ефектът от прилагането на този режим за периода януари-август 2021 г. е неначислен ДДС при внос в размер на 839,2 млн. лв. което е със 106,5 млн. лева (14,5 %) повече от осемте месеца на 2020 година.

Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към август 2021 г. възлизат на 5.539 млрд. лв. и нарастват със 740,2 млн. лв. (15,4 %) спрямо същия период на предходната година.

Концесията на Летище София – 1/4 от неданъчните приходи

Отчетените неданъчни приходи по държавния бюджет към август 2021 г. са в размер на 2.265 млрд. лв. и се формират основно от приходи от държавни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии и други. През месец април 2021 г. постъпиха приходи с еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София. Плащането за концесията бе на 600 млн. лв. или над 1/4 от всички неданъчни приход. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст