Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 16 ноември 2021 г. провеждането на изслушванията на допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Районен съд – Козлодуй, и на Районен съд – Панагюрище, поради представените молби и болнични листи от Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, и кандидат за негов председател, и от Емилиан Венчев – следовател в Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Пазарджик, и кандидат за председател на Районен съд – Панагюрище.

Съдийската колегия указа на и. ф. административния ръководител на Районен съд – Козлодуй, че следва да организира изслушването на съдия Добрева от Общото събрание на съда, тъй като тя не е участвала в проведеното на 18 октомври 2021 г. за изслушване на двамата кандидати за председател на съда, поради отпуск по болест.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Николай Николов – съдия в Районен съд – Добрич, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Николов е поощрен по предложение на Галатея Ханджиева – административен ръководител на Окръжен съд – Добрич, във връзка с навършване на 65-годишна възраст и предстоящото му освобождаване от заеманата длъжност. Сред мотивите е посочено, че съдия Николов винаги е изпълнявал служебните си задължения безупречно и образцово, като се откроява с висок професионализъм. Отчетено е, че резултатите от инстанционния контрол на постановените от него съдебни актове са много добри и сочат на качествена правораздавателна дейност.

Съдийската колегия на ВСС освободи Николай Николов от заеманата длъжност „съдия“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на молбата от Славка Кабасанова – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Чепеларе, за преназначаване в Районен съд – Смолян. Вторият мандат на съдия Кабасанова е изтекъл през месец май 2020 г., като с решение на Съдийската колегия тя е определена и изпълнява функциите на административен ръководител.

В Районен съд – Смолян липсва свободна щатна длъжност, на която да бъде преназначен магистратът, а данните за натовареността не позволяват разкриване на нова щатна бройка. В тази връзка е проведена съгласувателна процедура за съкращаване на 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Чепеларе и разкриването ѝ в Районен съд – Смолян. Съдия Кабасанова, в качеството си на и. ф. административен ръководител, е изразила отрицателно становище. В Районен съд – Чепеларе щатните длъжности за съдия са две, като единият магистрат изпълнява и задълженията на административен ръководител.

Съдийската колегия определи и. ф. административни ръководители на Районен съд – Благоевград и на Районен съд – Свиленград.

До встъпването на нов административен ръководител, Гюлфие Яхова – съдия в Районен съд – Благоевград, е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда. Колегията взе предвид нейния административен опит като заместник-председател на съда, както и заявеното съгласие да бъде прекратено командироването ѝ в Окръжен съд – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Досегашният административен ръководител – Вера Коева е преназначена на заеманата преди избора й за председател длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград.

Във връзка с изтичане на първия ѝ мандат, председателят на Районен съд – Свиленград Живка Петрова е определена за и. ф. административен ръководител до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст