ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ очаква 7.5% годишна инфлация през 2022 година

БНБ нова банкнота от 20лв

Пик на нарастването на цените през първите шест месеца и годишна инфлация от 7.5% през 2022 г. прогнозира БНБ в своята макроикономическа прогноза. 

"Очакваме годишната инфлация, измерена чрез изменението на ХИПЦ, да продължи да се ускорява през първото полугодие, след което да се забави до 7.5% в края на 2022  г. Възходящата динамика на потребителските цени ще отразява най-вече проявлението на ефекти по линия на предлагането, свързани със същественото поскъпване на енергийните суровини в края на 2021  г., както и допусканията за продължаващ растеж на верижна база на цените на електроенергията и природния газ за стопански потребители през първото тримесечие на 2022  г. Оценките за траекторията на цената на електроенергията са направени на базата на пазарна информация от сключени фючърсни договори на италианския и германския пазар и едновременно с това отчитат обявените от правителството мерки за компенсиране на фирмите през първото тримесечие на 2022  г.", посочват от централната банка.

За остатъка от годината е заложено преустановяването на тези мерки поради липса на информация към датата на изготвяне на прогнозата относно тяхното евентуално удължаване или предприемането на други мерки, засягащи цената на енергийните продукти. Евентуалното въвеждане на нови мерки, засягащи енергийните цени, или промяна във времетраенето или размера на вече действащите такива биха били предпоставка за по-ниска инфлация спрямо базисния сценарий на прогнозата, уточняват икономистите на БНБ.

Нарастването на международните цени на храните и увеличението на разходите за труд на единица продукция ще бъдат други фактори с проинфлационно влияние.  Най-голям принос за инфлацията през 2022  г. се очаква да имат групите на услугите и на храните.

"Прогнозираме темпът на нарастване на потребителските цени да се забави до 3.4% в края на 2023  г., като основно влияние за това оказват техническите допускания за понижение на международните цени на енергийните суровини. Групите на услугите и на хранителните продукти се очаква да продължат да имат най-голям положителен принос за инфлацията през 2023  г. в съответствие с прогнозирания растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, както и с допусканията за продължаващо нарастване на международните цени на храните. Въпреки че към момента на изготвяне на прогнозата не е налична информация за равнището на административно определяните цени през 2023  г., в базисния сценарий е направено допускане, че в средносрочен хоризонт тези цени ще се повишават в съответствие с прогнозираната динамиката на разходите за труд на фирмите, които произвеждат такива стоки и услуги", прогнозират още от БНБ.

В сравнение с публикуваната макроикономическа прогноза от септември 2021  г., текущите очаквания на централната банка са за по-нисък растеж на реалния БВП през 2021  г. и 2022  г., но за по-висок растеж през 2023 г.

БНБ очаква реалният БВП общо за 2021  г. да отчете 3.7% растеж, което ще се дължи почти изцяло на нарастване със 7.5% на частното потребление. През 2022  г. се прогнозира растежът на БВП да се забави слабо до 3.6%, което ще се дължи предимно на значително по-слабия растеж на частното потребление, но и на понижение на правителственото потребление.

"През 2023  г. очакваме растежът на БВП да се ускори до 4.5% най-вече поради прогнозираното значително увеличение на публичните и частните инвестиции в съответствие със заложения в прогнозата времеви профил на усвояването на средства по НПВУ и поради придобиването на 10 Българска народна банка нови бойни самолети. Публичните инвестиции се очаква да бъдат допълнително подкрепени и от продължаващото изпълнение на големи инфраструктурни проекти с национално финансиране", казват още от регулатора.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст