ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

СТР. 33 31.01.2022 ОбИзкупуване+УвеличениеК-ла+Облигации+Телематик

 

 

Преструктуриране на инвестициите увеличава печалбата на "Илевън Кепитъл"

Дружеството прехвърля дялове в перспективни компании от нидерландската си структура, която поетапно ще ликвидира

Преструктуриране на инвестициите значително увеличава приходите и печалбата на „Илевън Кепитъл“, показва отчетът на дружеството за последното тримесечие на 2021 г. Документът е публикуван на сайта x3news.com.

Приходите от дейността на дружеството към края на декември 2021 г. възлизат на 522 хил. лева. Те се формират от продажба на дялови участия. По същото време на предходната година не е имало такива продажби.

Приходите от лихви за същия период се увеличават до 44 хил. лева от 31 хил. лева година по-рано, а от дивиденти – до 517 хил. лева от 49 хил. лева. От тези дивиденти 378 394 лева са изплатени от „Бизнесмап“ ООД, а 139 151,10 лева – от „Енхенсив РД” АД, две от дружествата в портфейла на „Илевън Кепитъл“.

Постъпленията от положителни разлики от операции с финансови инструменти възлизат на 15,949 млн. лева към края на четвъртото тримесечие спрямо 3,807 млн. лева към края на същото тримесечие на 2020 г. Заради това общите приходи на компанията, които надвишават 17 млн. лева към края на последното тримесечие при под 3,9 млн. лева година по-рано, се увеличават с над 338% за една година.

Компанията е финализирала процедурата по прехвърляне на членството в „Илевън Фънд Кооператиф” У.А., Нидерландия, от публичното дружество на „Илевън Фънд Кооператиф България“ ЕООД с цел оптимизиране на управлението на притежаваните активи.

Това е продължение на стартирания през 2019 г. процес на прехвърляне на основната част от портфолиото на „Илевън Фънд Кооператиф“ в „Илевън Кепитъл“ АД, в резултат на което компанията пряко да притежава миноритарни участия в перспективните компании от него и поетапно да излезе от инвестициите в останалите дружества, преди да се ликвидира фондът, посочва се в доклада на компанията.

Портфолиото на „Илевън Фънд Кооператив“ включва дялови участия в капитала на различни търговски дружества в начален етап на развитие, придобити в периода 2012-2015 г. Дружествата, които са включени в портфейла, са компании, чиято основна стопанска дейност е разработката и предлагането на продукти и услуги с подчертано технологичен или иновативен характер.

Разходите за дейността на „Илевън Кепитъл“ към края на декември 2021 г. намаляват до 1,292 млн. лева от 2,429 млн. лева (с 46,8%) заради резкия спад на отрицателните разлики от операции с финансови инструменти до 652 хил. лева за периода в сравнение с 2,066 млн. лева година по-рано.

Така компанията отчита към края на 2021 г. нетна печалба в размер на почти 14,1 млн. лева при 1,442 млн. лева за края на 2020 г.

Към 31 декември 2021 г. дружеството притежава активи на обща стойност 27,8 млн. лева, от които финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата в размер на 26,757 млн. лева.

 

 

 

Регистрация на финансови инструменти

03.02.2022 16:51:10 (местно време)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 08/03.02.2022 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100011209;
– Борсов код на емисията: DLCB;
– CFI код на емисията: DBFUFR;
– Размер на емисията: 5 050 000 лева;
– Брой облигации: 5 050;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на въвеждане за търговия: 08.02.2022 г. (вторник);
– Крайна дата за търговия: 14.10.2027 г.;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е втора по ред, издадена от емитента;
– Дата на издаване: 23.10.2020 г.;
– Дата на падеж: 23.10.2027 г.;
– Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 3.75%;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
23.04.2021
23.10.2021
23.04.2022
23.10.2022
23.04.2023
23.10.2023
23.04.2024
23.10.2024
23.04.2025
23.10.2025
23.04.2026
23.10.2026
23.04.2027
23.10.2027
* Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
– Довереник на облигационерите: Ти Би Ай Банк ЕАД.
– Емитентът има право, по своя преценка, да упражни кол опция (call option) на датата на всяко
лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от
главницата, но не по-малко от 500 000 лева или кратни на 500 000 лева, при определени в Проспекта условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Delta Credit SPV-Sofia;
– Седалище: гр. София, бул. Христофор Колумб 43;
– ЕИК: 175145295;
– LEI код: 74780000GCR67AWC7H45;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Христофор Колумб 43;
– Тел.: (+359 2) 421 01 25;
– E-mail: office@deltacredit-bg.com;
– Web адрес: www.deltacredit-bg.com;
– Представляващ: Галя Георгиева;
– Лице за контакти: Милена Стоянова;
– Медия за разкриване на информация: http://x3news.com;
– Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/ покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и /или секюритизацията на вземания, както в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква лицензия, то такава ще бъде извършвана след получаването и.

Заявления за допускане до търговия

02.02.2022 16:54:12 (местно време)

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации, както следва:
– Емитент: Делта кредит АДСИЦ-София
– ISIN код на емисията: BG2100011209
– Размер на емисията: 5 050 000 лева;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева
– Присвоен борсов код: DLCB

…………

На 20.01.2022 г. Общото събрание на облигационерите (ОСО) по емисия облигации с ISIN код BG2100004170,
емитирана от „СЛС Холдинг“ АД (с предишно наименование „Специализирани Логистични Системи“ АД) с
размер от 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, взе решение за удължаване срока на
облигационната емисия с нов 5 годишен срок (60 месеца) с падеж 22.03.2027 г. и прие план за амортизиране
на главницата и размера на лихвените плащания за удължения период

издадени 7500 Корпоративни облигации, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени,
неконвертируеми и свободнопрехвърляеми с Номинална стойност на 1 (една) облигация – 1,000 (хиляда) лева

Лихва – фиксирана лихва от 3.50% на годишна база
Периодичност на лихвените плащания – на всеки 6 (шест) месеца

Не са предвидени условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите

………

 

Вътрешна информация

01.02.2022 11:12:09 (местно време)

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB)
През януари 2022 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции.
Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2022 г. е 10 592 226 броя акции

……

 

СЛС Имоти АДСИЦ привлече 2.5 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции

СЛС Имоти АДСИЦ привлече 2.5 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса, което се проведе в периода 29.12.2021 г. – 25.01.2022 г., като са записани и платени 100% от предложените акции. Предложени бяха 500 000 бр. нови акции с емисионна стойност от 5.00 лв. и номинална стойност от 1.00 лв.
Капиталът на дружеството след увеличението възлиза на 2 500 000 лв., разпределени в
2 500 000 бр. обикновени, безналични акции с номинална стойност от 1 лв. за една акция.
Новият капитал е вписан в Търговски регистър на 01.02.2022 г.
СЛС Имоти АДСИЦ ще използва набраните от публичното предлагане средства съгласно
описаните в проспекта инвестиционни цели.

…………

01 Февруари 2022 16:45

Промени в капитала на дружеството
СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) акции на „Уеб Медия Груп“ АД по чл. 89л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Описание: На свое заседание от 01.02.2022 г. Съветът на директорите на „Уеб Медия Груп” на основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), взе решение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000(пет милиона) акции с 60 (шестдесет) дни, или до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

….

Удължава се подписката за публичното предлагане на нови акции на "Уеб Медия Груп“

Новият срок е 1 април 2022 г., дружеството междувременно отчита спад на загубата през 2021 г. спрямо 2020 г. с 39%

Съветът на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД удължава срока на подписката за публично предлагане на 5 млн.  акции с 60 дни, до 1 април 2022 г.

Това съобщава дружеството чрез infostock.bg.

„Уеб Медия Груп“ обяви през септември 2021 г., че ще увеличи капитала си до 7,84 млн. лева.

В момента капиталът на дружеството е 2,84 млн. лева, като е разпределен в 2,84 млн. обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев.

Комисията за финансов надзор (КФН)  одобри проспекта на дружеството в средата на декември 2021 г.

Междувременно дружеството обяви индивидуалния си отчет за 2021 г., според който загубата намалява до 769 хил. лева от 1,26 млн. лева за 2020 г., или с 39%.

Приходите на компанията нарастват до малко над 2 млн. лева за миналата година при почти 1,3 млн. лева година по-рано, което представлява ръст от почти 54%.

Разходите на дружеството се увеличават до над 1,9 млн. лева през миналата година в сравнение с 1,5 млн. лева година по-рано, или с 26,6%. Най-силно нарастват разходите за външни услуги – до 486 хил. лева за периода спрямо 291 хил. лева година по-рано.

………

 

За първи път фирма от хазартния бранш
започва листване на БФБ

София, 2 февруари /Мирослава Митова, БТА/
За първи път фирма от хазартния бранш в България почва процедура по листване на Българската фондова борса (БФБ) – "Телематик Интерактив България" ЕАД публикува съобщение за начало на първично публично предлагане (ППП – IPO), което ще започне на 14 февруари.
При успешно ППП акциите на компанията ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ. Срокът за подаване на оферти е от 14 до 18 февруари, а резултатите ще бъдат обявени до края на следващия работен ден. Избраният метод за класиране на заявките е "буук билдинг" (book building). Инвеститорите могат да подават оферти чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник.
Компанията предвижда да увеличи капитала си с 10 процента чрез емитирането 400 000 нови акции, като очаква да набере около 20 милиона лева. При наличието на инвеститорски интерес мажоритарният акционер "Елдорадо корпорейшънс" АД ще предложи за продажба още до 400 000 съществуващи акции с цел постигането на по-голяма ликвидност. Заложеният ценови диапазон е между 50 лева и 75 лева на акция, което ще определи пазарната оценка на компанията между 200 и 300 милиона лева. При успешно пласиране на всички предложени акции свободнотъргувани ще са 18,2 процента от капитала и пазарната капитализация на "фрий флоут"(free float) се очаква да надхвърли 40 милиона лева.
Набраните средства ще дадат възможност за навлизане на нови пазари, като в процес на подготовка е навлизането на пазара в Перу. Компанията е увеличила приходите си почти 38 пъти през последните 3 години като очаква за 2021 г. те да достигнат 78 милиона лева и над 20 милиона лева нетна печалба, или рентабилност от около 27 процента.
"Телематик Интерактив България" работи на българския пазар от 2014 г., а от 2018 г. развива онлайн бранда "Палмс Бет" (Palms Bet). За 2020 г. фирмата постигна ръст от 517 процента спрямо 2019 г., а през 2021 г. – около 170 процента. Това се дължи на уникалния за българските условия бизнес модел, който представлява хармонична синергия между бизнес към крайни клиенти (B2C) и бизнес към бизнес (B2B), обясниха от компанията.
Бизнесът към крайни клиенти (B2C) се изразява в развиване на бранда "Палмс Бет". "Телематик Интерактив България" ЕАД е лицензиран хазартен оператор и оперира под бранда "Палмс Бет" на територията на България. Бизнес към бизнес (В2В) сегмента компанията развива чрез дъщерното дружество "СиТи Интерактив", което предоставя игрово съдържание на контрагенти, опериращи на пазари по целия свят. Освен в казино игри и спортни залози "Телематик" инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.
Дружеството е приело дивидентна политика да разпределя не по-малко от 40 процента от реализираната печалба.
……

 

"Синергон имоти" ще ипотекира базата на "Синергон Петролеум" в Кремиковци

2.2.2022 Причината е заем на „Топливо газ“

„Топливо газ“ ЕООД и „Банка ДСК“ са сключили анекс към договор за овърдрафт и банкови гаранции гаранции за увеличаване на ползвано финансиране от 10 млн. лева на 18 млн. лева. Това съобщават от „Топливо“ АД и „Синергон имоти“ АД чрез сайта x3news.com.

Дъщерното на „Синергон холдинг“ – „Синергон имоти“ ООД, е солидарен и ипотекарен длъжник по кредита.

В тази връзка „Синергон имоти“ ще учреди ипотеки върху имотите на дружеството в район Кремиковци край София, където има база на „Синергон Петролеум“ ООД.

Отделно „Синергон холдинг“ и „Топливо“ съобщават, че ръководните органи на двете дружества са одобрили апортирането на имоти в центъра на София, където се помещава централата на „Синергон холдинг“, в капитала на „Синергон имоти“. Стойността на имотите възлиза на малко под 3,4 млн. лева.

След апортната вноска капиталът на дружеството ще се увеличи от 30 936 100 лева на 34 302 000 лева. „Топливо“ ще получи 33 659 нови дяла всеки с номинална стойност 100 лева.

………

"Топливо" апортира централата на "Синергон Холдинг" в капитала на "Синергон имоти"

28.1.2022 Инвестор, Имотът е оценен на 3 365 900 лева

„Топливо“ АД ще апортира в капитала на „Синергон имоти“ ЕООД – дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД, имот в центъра на София, в който се помещава централата на холдинга, съобщават от „Топливо“ и „Синергон Холдинг“ чрез сайта x3news.com.

В началото на януари „Топливо“ и „Синергон Холдинг“ обявиха трето увеличение на капитала на „Синергон имоти“ за последните няколко месеца.

В момента капиталът на дружеството е 30 936 100 лева, като след увеличението ще достигне 34 302 000 лева. „Топливо“ ще получи 33 659 нови дяла всеки с номинална стойност 100 лева. Това означава, че стойността на апортирания имот се оценява на 3 365 900 лева.

През септември 2021 г. „Топливо“ апортира в капитала на „Синергон имоти“ имоти на стойност почти 2,4 млн. лева – складова база в кв. „Модерно предградие“ в София и газостанция в ж.к. „Хаджи Димитър“ в столицата. Срещу внесените имоти „Топливо“ получи 23 965 нови дяла, всеки с номинална стойност 100 лева. 

В края на октомври – началото на ноември капиталът на „Синергон имоти“ беше увеличен с още един апорт на стойност малко над 1,7 млн. лева.

Отделно „Синергон Холдинг“ АД отпусна на „Синергон имоти“ заем в размер до 2 млн. лева при 3% годишна лихва и срок до края на 2026 г.

Сега „Топливо“ ще апортира в капитала на „Синергон имоти“ целия комплекс на ул. „Солунска“ №2 в София, където е централата на „Синергон Холдинг“.

………

Капиталът на "Синергон имоти" ще бъде увеличен още веднъж

10.1.2022 "Топливо" АД ще участва с поредна апортна вноска

Капиталът на „Синергон имоти“ ООД, дъщерно дружество на „Синергон Холдинг“ АД, ще бъде увеличен още веднъж.

Това става ясно от съобщение на „Топливо“ АД, публикувано на сайта x3news.com.

„Топливо“ ще участва и в това увеличение на капитала, отново с апорт на имоти, решил е Съветът на директорите на дружеството на заседание.

Предстои дружеството да подаде заявление за назначаване на вещи лица за изготвяне на оценка за определяне на стойността на имуществото, което ще се апортира.

През септември 2021 г. „Топливо“ апортира в капитала на „Синергон имоти“ имоти на стойност почти 2,4 млн. лева – складова база в кв. „Модерно предградие“ в София и газостанция в ж.к. „Хаджи Димитър“ в столицата. Срещу внесените имоти „Топливо“ получи 23 965 нови дяла, всеки с номинална стойност 100 лева. 

В края на октомври – началото на ноември капиталът на „Синергон имоти“ беше увеличен с още един апорт на стойност малко над 1,7 млн. лева.

Отделно „Синергон Холдинг“ АД отпусна на „“Синергон имоти“ заем в размер до 2 млн. лева при 3% годишна лихва и срок до края на 2026 г.

………….

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Златни пясъци АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-01-2022г. от 10:30 часа в гр.Варна-9007, к.к."Златни пясъци", Дирекция, заседателна зала, при следния дневен ред:

Точка единствена: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
………

Протокол от Общо събрание на акционерите

03.02.2022 11:36:44 (местно време)

Емитент: Синтетика АД-София (0SYA)
На проведено на 02.02.2022 г. ОСO от емисия облигации с ISIN код BG2100003123, издадени от Синтетика АД-София (0SYA), са взети следните решения:
– Приема предложените от емитента промени в условията на облигационния заем, а именно:
1. Удължаване на срока на облигационния заем с нов петгодишен период и крайна дата на падеж на емисията 05.04.2027 г.
2. Отхвърля предложението за промяна в лихвата за лихвени плащания за периоди след 05.04.2022 г. на 3.75%.
3. Приема решение за промяна в лихвата за лихвени плащания за периоди след 05.04.2022 г. на 4%.
4. Приема решение за амортизация на главницата на всяко лихвено плащане с по 250 000 лв., и едно последно амортизационно плащане на датата на падеж на заема в размер на 500 000 лв., съгласно приложена в Протокола от ОСО таблица.
5. Удължава срока на застрахователната полица служеща за обезпечение по заема в съответствие с взетите решения на ОСО.

…….

 

"Телематик" стартира първично публично предлагане на акции на 14 февруари

2.2.2022 Собственикът на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet очаква да набере около 20 млн. лева

елематик Интерактив България“ ЕАД – собственик на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet, ще стартира първично публично предлагане на акции на 14 февруари, съобщава компанията.

Срокът за подаване на оферти е 14-18 февруари, а резултатите ще бъдат обявени до края на следващия работен ден. Избраният метод за класиране на заявките е book building. Инвеститорите могат да подават оферти чрез всеки лицензиран инвестиционен посредник, посочва се в съобщението.

Компанията предвижда да увеличи капитала си с 10% чрез емитирането 400 000 нови акции, като очаква да набере около 20 млн. лева.

При наличието на инвеститорски интерес мажоритарният акционер „Елдорадо корпорейшънс“ АД ще предложи за продажба още до 400 000 съществуващи акции.

Заложеният ценови диапазон е между 50 и 75 лева на акция, което означава, че пазарната оценка на "Телематик" ще достигне между 200 млн. и 300 млн. лева.

При успешно пласиране на всички предложени акции свободно търгуваните ще са 18,2% от капитала, а пазарната капитализация на фрий флоута се очаква да надхвърли 40 млн. лева.

„Телематик Интерактив България“ обяви в края на 2021 г. намеренията си да се листне на Българската фондова борса“ (БФБ). Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта в края на януари.

Набраните средства дружеството ще използва за разширяване на нови пазари, като в процес на подготовка е навлизането на пазара в Перу.

Дружеството е приело дивидентна политика да разпределя не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Освен казино игри и спортни залози „Телематик“ инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.

За деветмесечието на 2021 г. дружеството отчита силен ръст на приходите от залози и услуги – до 53,9 млн. лева в сравнение със 17,638 млн. лева за същия период на 2020 г., което представлява ръст от 205,6% на годишна база. Нетната печалба нараства до 14,4 млн. лева към края на септември 2021 г. в сравнение с 4,937 млн. лева към края на септември 2020 г., или със 191,67%.

За цялата 2020 г. приходите от казино игри и спортни залагания достигат 28,413 млн. лева, като нарастват с 517% в сравнение с 2019 г. Нетната печалба за 2020 г. е в размер на 7,384 млн. лева спрямо само 287 хил. лева за 2019 г.

Компанията прогнозира, че увеличава приходите си почти 38 пъти през последните три години и очаква за 2021 г. да достигнат 78 млн. лева и над 20 млн. лева нетна печалба.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст