КФН и бранша отново лицензират застрахователни брокери

КФН Комисия за финансов надзор сграда

След прекъсване от няколко години, КФН отново организира и проведе успешно изпит за придобиване на професионална квалификация "застрахователен брокер". Изпитът бе организиран и проведен с любезното съдействие на  Асоциацията на българските застрахователи, Българска асоциация на застрахователните брокери, Асоциация на застрахователните брокери в България, както и на изтъкнати академичната общност в областта на застраховането. 

Изпитът сe организира за пръв път след 2018 г., когато в българското законодателство бе транспонирана Директивата относно разпространението на застрахователни продукти и бяха въведени по-високи изисквания към разпространителите на застрахователни продукти. За привеждане на застрахователната дейност в съответствие с новите изисквания и качественото обучение на брокерите и служителите, беше предвиден и преходен период до – края на 2019 година. С оглед на тези срокове и предвид извънредните ограничителни мерки заради корона кризата, изпитът на КФН бе отложен във времето, каза Владимир Савов, заместник-председател на Комисията по финансов надзор и ръководел на направление "Застрахователен надзор". 

Мина общественото обсъждане на наредбата за изпитите на актюери. Предложените промени са насочени към популяризиране на актюерската професия и понижаване на бариерите за навлизане на съответния пазар на актюерски услуги в страната. Целта е на предложените изменения в наредбата на КФН е да се рационализират изискванията за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, провеждан от КФН, което ще позволи да се разшири кръгът на лицата, които могат да се явят на този изпит.

Условието за допускане на изпит за признаване  на  правоспособност  на  отговорен  актюер  е  лицата  да  имат  завършено образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър", но вписването в регистъра на КФН ще става едва след като успешно положилите изпита лица отговорят на изискванията за отговорен актюер, предвидени в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса за застраховането.

От КФН съобщиха още, че преговорите по промените в Директива „Платежоспособност ІІ, които по същество започнаха през октомври м.г. и въпреки амбициозната програма на словенското председателство, което провеждаше срещи на всеки 15 дни все още са в началото на законодателната процедура.

КФН участва активно в преговорите, като предоставя на Министерство на финансите своите предложения за изработване на рамкови позиции, както и становища по конкретни текстове от цялостното законодателно предложение.

На този етап е рано да се говори за промени, които измененията и допълненията в Директива „Платежоспособност ІІ“ диктуват за България. Те ще станат ясни с напредването на законодателната процедура, каза още Савов.

Сред основните направления на промените е доразвиване на уредбата на пропорционалността  с цел застрахователите, които представляват по-нисък риск за пазара, да се ползват от по облекчени надзорни изисквания. Стремежът е към доразвиване на уредбата в областта на надзора на равнище групи, който досега беше регламентиран доста схематично в някои области и отстраняване на недостатъци, констатирани в надзорната практика.

Въвеждат се допълнителни изисквания, които да съдействат подобряване на качеството на надзора, като напр. изисквания за събиране и обобщаване на информация за отказите за издаване на лицензи с възможност за обмен и споделяне на тази информация, за да се избегне рискът лица, които не са получили лиценз в една държава членка, да заблудят системата и да получат лиценз в друга.

Ще се търси и усъвършенстване на механизмите за:

– обмен на информация между надзорните органи;

– отчетност на застрахователите (напр. ясно регламентиране на задължението редовният надзорен отчет да се подава в надзорния орган веднъж на три години, освен ако са налице съществени изменения в дейността на застрахователя);

– дългосрочни гаранции, в рамките на които да се коригират някои недостатъци на уредбата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST