Депутатите гласуват малките бюджети на извънредно заседание

Парламент Продължаваме промяната

Парламентът заседава извънредно за окончателното приемане на бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. Дневният ред на депутатите предвижда и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В бюджета на НЗОК за тази година се предвидени приходи с ръст от 697 12 хил. лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Здравноосигурителните плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв. с включените средства за медицинския персонал, което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо миналата година. Очакваните резултати, които се планира да се постигнат през 2022 г., в рамките на заложените за 2022 г. средства за здравноосигурителни плащания, са обезпечаване на ефективното функциониране на Системата на задължителното здравно осигуряване; осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ.

От 1 април в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3000 лв. на 3400 лв., увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв. и увеличаване на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват от 1 юли 2022 г. с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, определен по Кодекса за социално осигуряване. За периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 370 лв., при 300 лв. за периода от 1 януари до 24 декември 2021 г. и 370 лв. за периода от 25 до 31 декември 2021 г. От 1 юли 2022 г. размерът ѝ се увеличава с 6,1 на сто, достигайки до 392,57 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане се отменя данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал. Предлага се в сила от 1 януари 2023 г. тези разходи да бъдат третирани за данъчни цели като непризнати разходи, с което се запазва концепцията разходите, които не са свързани със стопанската дейност на данъчно задълженото лице, да бъдат непризнати за данъчни цели разходи, чрез съответната данъчна техника.

Предлага се физическите лица, получили непарични доходи, които за работодателя са непризнати за данъчни цели разходи, свързани с използване на активи и/или персонал на дружеството за лични цели, да не се облагат с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Въвежда преходна норма, свързана с ваучерите за храна. Предлага се през 2022 г. работодателите да предоставят дължимите, но непредоставени ваучери за храна, заедно с ваучерите за следващ месец. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите. Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST