Дивидент и тантиеми разпределя „М+С хидравлик“

кредит

„М+С хидравлик“ АД – Казанлък ще използва сума в размер на 11 829 960 лева от печалбата за миналата година за изплащане на дивиденти, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19 май.

Преди това обаче акционерите трябва да приемат доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, както и отчет за дейността на одитния комитет.

Брутна сума на дивидента за една акция е 0.30 лева. Изплащане на дивидента ще започне на 7 юли и ще продължи шест месеца. Всеки акционер ще може да получи своята част от печалбата на „М+С хидравлик“ чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Мениджърите на дружеството предлажат остатъкът от положителния финансов резултат да се отнесе във фонд „Неразпределената печалба“.

В разпределението на дивидента ще участват акционерите "Стара планина холд" АД, който контролира 30.61% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.16%, "М+С 97" АД – с 23.86 на сто. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Заедно с това ще се гласува и определяне на годишна премия на членовете на съвета на директорите. Проектът за решение предвижда допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от борда, в размер на 1.1% от печалбата преди облагане за миналата година. То ще се начисли в разходите за възнаграждения за 2022 г. и ще се изплати в съответствие с правилата, определени в Политиката по възнагражденията.
В дневния ред  е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и прокуриста за дейността им през миналата година.

Ще се гласуват и промени в одитния комитет на дружеството  поради изтичане на мандата му. Предлага се нов одитен комитет с петгодишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Весела Иванова Пекова и Валя Ангелова Донева.

Въпреки несигурната обстановка очакванията на мениджърите на групата за 2022 година са за повишаване на нетните приходи от продажби до около 162 млн. лева, както и по-високи разходи за възнаграждения.

Заводът за хидравлични елементи и системи произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската промишленост, транспорта и машиностроенето. Компанията е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях.

Продукцията на дружеството е експортно ориентирана, като компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст