МФ очаква ръст на икономиката ни от 2.6% за тази година

Министерство на финансите

Министерството на финансите очаква ръст на икономиката на България от 2.6 на сто за тази година и 2.8 на сто през 2023 година. Това е записано в пролетната прогноза на Министерството на финансите.

Инвазията на Руската федерация в Украйна усложни допълнително макроикономическата среда в света и особено в Европа. Реалния растеж на БВП в ЕС ще се забави по линия на по-високи цени, намален износ към Руската федерация и Украйна, отлагане на част от инвестициите поради високата несигурност, забавяне/затруднения на доставки на определени суровини. Ситуацията във връзка с военния конфликт промени и икономическите перспективи за България. Спрямо предходната прогноза се очакват по-ниски темпове на растеж през тази и следващата година, съответно 2.6 и 2.8 на сто. 

Конфликтът ще се отрази на икономиката чрез ограничаване на покупателната способност на домакинствата от по-високата инфлация, по-ниско външно търсене, което забавя износа, и увеличена несигурност, която ще се отрази в отлагане на частни инвестиции. Потокът на бежанци в страната, който вече е факт, се оценява като положителен ефект върху икономическата активност. Той ще повлияе положително за увеличението на заетостта в най-голяма степен през тази година. Коефициентът на безработица ще следва тенденция на намаление през целия прогнозен период. Номиналният растеж на доходите от труд в средносрочен хоризонт ще остане висок, но оценките за тяхното реално нарастване са ревизирани надолу, отчитайки инфлационните процеси. Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото тримесечие на годината, след което ще започне да се забавя. Инфлацията (според хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) в края на тази година ще достигне 10 на сто, а средногодишната – 10.4 на сто. 

През тази година търсенето на кредити ще се забави в сравнение с 2021-а, в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност. Растежът на вземанията на предприятията ще се забави до 4.6 на сто в края на годината, а този на домакинствата – до 9.9 на сто.

През 2024-2025 г. растежът на БВП ще бъде съответно 3.6 и 3.4 на сто.

Потреблението на домакинствата ще нараства, подкрепено от намалението на безработицата и стабилния растеж на доходите. Повишението на търсенето ще се отрази положително и на инвестиционната активност. С постепенното преодоляване на последиците от военния конфликт и възстановяването на външната среда, общият растеж на износа ще нараства в края на прогнозния период. Отразявайки възстановяването на вътрешното търсене, темпът на вноса ще продължи да изпреварва този на износа и приносът на нетния износ към БВП ще е отрицателен, е записано в прогнозата.

Прогнозата за динамиката на заетостта през тази година е повлияна основно от очакваното развитие на икономиката, както и от потока от украинци, потърсили временна или международна закрила на територията на България. Използваните допускания при разработване на прогнозата за броя на заетите през тази година са, че на територията на страната ще останат около 135 000 украинци, от които започналите работа ще са около 55 000 души и те средногодишно ще са заети за период от шест месеца. Този поток от нови заети, както и увеличеният брой заети сред резидентите обуславя ръст на заетите през тази година от 1.7 на сто.
През периода 2023-2025 г. основният фактор, който ще продължи да определя нарастването на заетостта ще бъде икономическият ръст. Той се очаква да се ускори и оттук да увеличи търсенето на работна сила. В допусканията за този период е заложено броят на заетите украинци да намалее от 40 000 през 2023 г. до около 22 000 през 2025 година, смятат в Министерството на финансите.

Коефициентът на безработица ще следва постоянна тенденция на намаление

през целия прогнозен период. Предвиждането за тази година е за стойност от 5 на сто и спад до 4.2 на сто през 2025 година.

Към настоящия момент очакванията са за продължаващо поскъпване на петрола и неенергийните суровини през тази година, което да започне да се забавя през втората половина на годината. В съответствие, нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото тримесечие на годината, след което ще започне да се забавя, а инфлацията в края на тази година ще достигне 10 на сто. Водещ принос за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 16.4 на сто на годишна база през декември. Повишението в цените на транспортните горива се очаква да достигне 25.1 на сто в края на годината. Съществен принос ще имат и компонентите на базисната инфлация поради очакваните вторични ефекти от ускореното поскъпване на енергоносителите и затрудненията във веригите на доставки. Услугите ще поскъпнат с 8.1 на сто в края на тази година, а неенергийните нехранителни стоки – с 6 на сто. Средногодишната инфлация през тази година се прогнозира да бъде 10.4 на сто.

В съответствие с очакванията за низходяща ценова динамика при всички основни суровини в периода 2023-2025 г., както и с изчерпване на наблюдаваните вторични ефекти,

темпът на инфлация в страната също се очаква да продължи да се забавя

до 3.1 на сто в края на 2023 г., и 2.4 на сто и 2.2 на сто съответно в края на 2024 и 2025-а.

Енергийните стоки ще имат отрицателен принос поради очакваното намаление на международната цена на петрола, което ще доведе до поевтиняване на автомобилните горива.

Средногодишната инфлация през 2023 г. се очаква да бъде 5.1 на сто, като ще продължи да се забавя до 2.7 на сто през 2024 г. и 2.3 на сто през 2025 година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст