ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

СТР. 11.04.2022 Дивидент+Облигации+ОбИзкупуване+Отписване

Мениджърският екип на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД има удоволствието да информира инвестиционната общност, че след приключилата хомологация на електромобила L CITY Koffer S и успешно преминатия тест WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure или "световна хармонизирана тестова процедура за лекотоварни автомобили") в лабораторията на TUV SUD в Щутгарт, на 6-ти април 2022г. първият L CITY Koffer S получи своята регистрация.
Това е единият от основните ангажименти, които бяхме поели към нашите инвеститори и работихме усилено цялата изминала година, за да го изпълним.
За допълнителна информация или уточняващи въпроси може да се свържете с нас на електронна поща през сайта на дружеството (www.sincars.bg) или на адрес гр. Русе, бул. Трети март 56.

……..

Инфосток,  Април 2022 15:09 Промени в капитала на дружеството
Kапиталът на Уеб Медия Груп от 2 840 000лв. на на 7 840 000лв.
Увеличението на капитала на "Уеб Медия Груп" АД от 2 840 000лв. на 7 840 000лв. в вписано в търговския регистър.
Увеличението на капитала от 2 840 000лв. на 7 840 000лв. чрез издаване на 5 000 000 броя поимени безналични обикновени акции с право на глас с номиналан стойност 1 лев всяка, е в вписано в търговския регистър.

………..

 

БФБ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.7 от Регламент №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и в обхвата на примерния списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение №4 към чл.12, ал.1, т.1 от Наредба №2 на КФН
На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис”АД, развиващо дейност в областта на производството на енергия от възобновяеми източници, посредством оползотворяване на слънчева енергия чрез инвестиции в соларни паркове. Инвестициите в енергийни проекти от възобновяеми източници е в обхвата на направленията от дейността на Агрия Груп Холдинг АД, като част от част от бизнес модела на холдинга. Придобиването на правото на собственост върху акциите е извършено по предвидения в законодателството ред чрез джиро на временните удостоверения, обективиращи акциите и вписване в книгата на акционерите. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.
За Агрия Груп Холдинг АД:…………………….. Емил Райков – изп.директор

………

 

 

Отписват „Марицатекс“-Пловдив от регистъра на публичните дружества

Общото събрание на акционерите прие решение за отписване на „Марицатекс“ АД – Пловдив от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, който се води от  Комисията за финансов надзор. Това съобщиха от фирмата след проведеното на 14 април извънредно заседание на акционерите.

Мотивите за това решение са свързани основно с намаляване на финансовата и административнап тежест върху дружеството. Публичният статет води до допълнителни разходи, който се отразяват негативно върху финансовите резултати на дружеството. Освен това от години е налице липса на активна борсова търговия с акции на „Марицатекс“ АД и в този смисъл отказът от статет на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите. Отписването на компанията от регистъра на публчините дружества, воден от Комисията за финансов надзор, ще позволи финансовият и административен ресурс да се фокусират изцяло върху основните стратегически цели на „Марицатекс“.

Припомняме, че през ноември миналата година „Индустриален холдинг – Доверие“ АД отправи търгово предложение към акционерите на „Марицатекс“ АД за закупуване на останалите 46 674 акции на другите акционери.  То е прието от един акционер, който е продал 9000 свои акции.

След тази процедура „Индустриален холдинг – Доверие“ АД контролира 91.97% от книжата с право на глас в „Марицатекс“ – един от най-големите производители на текстил у нас. През 2010 г. производството беше изцяло прекратено и в момента дейността на дружеството е свързана с отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Във връзка с отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и отпадане на качеството „публично дружество“ на „Марицатекс“ АД, общото събрание прие нов устав.

………

 

ТК-ХОЛД АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-04-2022г. от 10:00 часа в София, бул.Цар Борис III №140, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност Пламен Гочев Димитров и избира за член на Съвета на директорите юридическото лице Финанс Секюрити Груп АД с ЕИК 202191129, действащо чрез Здравко Атанасов Стоев – представител по чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ. 2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителски функции в размер на 1 000 /хиляда/ лева и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителски функции в размер на 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева.

………

 

Регистрация на финансови инструменти

12.04.2022 12:09:08 (местно време)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 23/11.04.2022 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Натурика ЕАД-София;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100002216;
– Борсов код на емисията: NATB;
– CFI код на емисията: DBFUFR ;
– Размер на емисията: 10 000 000 лева;
– Брой облигации: 10 000;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на въвеждане за търговия: 14.04.2022 г. (четвъртък);
– Крайна дата за търговия: 02.03.2026 г.;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
– Дата на издаване: 12.03.2021 г.;
– Дата на падеж: 12.03.2026 г.;
– Срочност: 60 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 6.5%;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
12.09.2021 г.
12.03.2022 г.
12.09.2022 г.
12.03.2023 г.
12.09.2023 г.
12.03.2024 г.
12.09.2024 г.
12.03.2025 г.
12.09.2025 г.
12.03.2026 г.
* Право на лихвено плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
– Довереник на облигационерите: Финансова къща Евър АД.
– Емитентът не предвижда упражняване на кол опция (call option) към настоящия момент, изразяваща се в право да погаси предсрочно част или цялата главница по емисията облигации.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Naturika EAD-Sofia;
– Седалище: гр. София, бул. Н. Й. Вапцаров 47;
– ЕИК: 200114041;
– LEI код: 485100Q1WF52DSVUI173;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Н. Й. Вапцаров 47;
– Тел.: (+359 2) 462 12 99;
– E-mail: office@naturika.bg;
– Web адрес: www.naturika.bg;
– Представляващ: Иван Петков;
– Лице за контакти: Иван Петков;
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com;
– Предмет на дейност: Консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни лица, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.

…….

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-04-2022г. от 10:00 часа в София-1766, гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център „Ричхил“, при следния дневен ред:

1. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от договори между Дружеството от една страна и от друга дъщерните му дружества „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България), Комутел д.о.о. (Сърбия), Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора ДОО – Подгорица (Черна Гора), Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина), Телелинк д.о.о. (Словения), Телелинк Бизнес Сървисис ДООЕЛ (С. Македония), Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания), Телелинк Бизнес Сървисис Д.О.О. (Хърватска), Телелинк Бизнес Сървисис СРЛ (Румъния), Телелинк Бизнес Сървисис ЛЛС (САЩ) и Телелинк Бизнес Сървисис Германия ГмбХ (Германия), по силата на които договори Дружеството ще предоставя услуги по корпоративно и бизнес развитие и управление.
2. Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.
Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на задължения на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД в полза на трети лица, във връзка с издаване на гаранции за изпълнение на ангажименти на дъщерните му дружества.

…….

Протокол от Общо събрание на акционерите

13.04.2022 10:10:16 (местно време)

Емитент: Алтерко АД-София (A4L)
На проведено на 08.04.2022 г. извънредно ОСА на Алтерко АД-София (A4L) са взети следните решения:
– Промени в органите на управление на дружеството:
Увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена, преизбира досегашните трима членове на Съвета на директорите и в допълнение избира Волфганг Кирш и Грегор Бийлер с мандата на досегашните членове до 05.01.2026 г.
– Приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Приема решение за определяне на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на Съвета на директорите;
– Промени в устава на дружеството;
– Приема решение за обратно изкупуване на акции, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 80 000 броя акции;
2. Срок за обратно изкупуване: до 31.12.2022 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 15 лв. на акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 30 лв. на акция.

……..

 

"Адванс Терафонд" с рекорден дивидент, разпределя 99,72% от печалбата

Събранието на акционерите е свикано за 17 май в централата на дружеството в София

 „Адванс Терафонд“ АДСИЦ ще изплати рекорден дивидент от 52,7 ст. на акция, което е 99,72% от печалбата за разпределение през 2021 г., показват изичсления на Investor.bg на базата на поканата, подадена за вписване в Търговския регистър.

Досега рекордът беше 49,3 ст. дивидент на акция, разпределен през 2013 г. за 2012 г., показва базата данни на Investor.bg.

Събранието на акционерите е свикано за 17 май 2022 г. от 12 ч. в централата на дружеството на ул. "Златовръх" 1 в гр. София.

Ще бъдат гласувани и рутинните решения за годишно общо събрание, като освобождаване от отговорност на директорите. За одитор на отчета за 2022 г. е предложено „Ърст и Янг Одит“ ООД.

Печалбата за дивидент за 2021 г. е формирана от продажбата на 39 198 дка земи при средна цена от 1554 лева на дка. Приходите възлизат на почти 61 млн. лева.

В началото на 2022 г. са продадени 164 дка при рекордната цена от 2541 лв. за декар.

Акциите на „Адванс Терафонд“ поскъпват с 53% в последните 12 месеца до 3,3 лв. за брой и 281 млн. лв. пазарна капитализация, като е разпределен и брутен дивидент от 0,109 лв. за акция, с който доходността е по-висока.

……..

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст