ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“София комерс-Заложни къщи” увеличава капитала със собствени средства

пазари

Акционерите на „София комерс-Заложни къщи“ АД са одобрили предложението на мениджърите за увеличение на капитала със собствени средства.По този начин той ще нарасне от 2 373 469 лева на 9 493 876 лева чрез издаване на 7 120 407 нови, обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв., съобщават от дружеството. "Юг Маркет" АД е избраният от акционерите инвестиционен посредник, който ще обслужва процедурата.

Капиталът на компанията се увеличава с натрупана неразпределена печалба от минали години в размер на 2 683 732,03 лева, с печалбата за миналата година – 1 914 229,62 лева, и с част от фонд "Резервен", в който има 2 522 445,35 лева. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му при съотношение 1:4 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 3 нови акции за всяка негова акция).

Правото да участват в увеличението на капитала имат инвеститорите, вписани в "Централен регистър" АД на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-я ден след деня на общото събрание, или към 4 юли. До 30 юни могат да се сключват сделмки с тези акции с право за участие в процедурата.

Това решение е взето след като акционерите са приели финансовият отчет на „София комерс-Заложни къщи“ за 2021 г. (индивидуален и консолидиран), докладите на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), и одитните доклади.

Гласувано е и за освобождаване от отговорност на членовете на управителния орган за дейността им през миналата година. А досегашните директори в борда – Ирена Тодорова Вачева, Петър Виденов Виденов, Вихрен Чавдаров Василев, са преизбрани с нов мандат.

Одобрени са и промени в устава на дружеството във връзка с увеличението на капитала му

"София Комерс-Заложни къщи" АД е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на "Българската фондова борса". От началото на тази година акциите на "София комерс-Заложни къщи" вървят нагоре и вече са на сткойност 9.653 лева за един брой, което означава пазарна капитализация от 23 378 670 лева. Освен на вътрешния пазар, от началото на 2018 година дружеството откри дъщерна фирма в Македония.

През миналата година "София Комерс – Заложни къщи"  промени капитала си чрез конвертиране на привилегировани акции. Така от 2 септември след обединяване на 201 154 привилегировани акции /издадени преди пет годиин/, които бяха прехвърлени към емисията от 2 172 315 безналични обикновени акции, без да се променя, капиталът на дружеството стана 2 373 469 лева, разпределен в същия брой само от обикновени акции с номинална стойност от 1 лев.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст