ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се излишък в бюджета в края на юни от над 1.16 млрд. лева

Министерство на финансите сграда

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1.16 млрд. лв. (0,8 % от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

На месечна база за юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на  555 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощите (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към юни 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 28.22 млрд. лв. (49,3 % от годишния разчет) и нарастват с 3.46 млрд. лв. (14%) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално на годишна база с 3.30 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) със 161 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към юни са в размер на 27.06 млрд. лв. (42,9 % от годишния разчет). За сравнение, за първото полугодие на миналата година бяха в размер на 24.64 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на юни от централния бюджет, възлиза на 813 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст