ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се излишък в бюджета в края на юни от над 1.16 млрд. лева

Министерство на финансите сграда

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1.16 млрд. лв. (0,8 % от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

На месечна база за юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на  555 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощите (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към юни 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 28.22 млрд. лв. (49,3 % от годишния разчет) и нарастват с 3.46 млрд. лв. (14%) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално на годишна база с 3.30 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) със 161 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към юни са в размер на 27.06 млрд. лв. (42,9 % от годишния разчет). За сравнение, за първото полугодие на миналата година бяха в размер на 24.64 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на юни от централния бюджет, възлиза на 813 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст