ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

СТР. 33 25.07.2022

Търговският регистър вписа сплита при „ТИБ“ и кризата бе избегната

28.7.2022 Инвестор, За седем работни дни търговията с акциите на „Телематик“ беше спряна

Търговският регистър вписа сплита при „Телематик Интерактив България“ АД и кризата бе избегната, като от 27 юли акциите отново се търгуват, а цените се върнаха на нормалните нива около 17 лв.

Хронологията

На 23 юни 2022 г. общото събрание на акционерите на „Телематик“ гласува за разпределяне на дивидент в акции от 8 640 012 лв. За една съществуваща акция всеки акционер получи по две нови. Тази операция някои наричат „сплит“, други „увеличение на капитала“, трети „дивидент“.

Важното е, че след 5 юли 2022 г. вместо една, акционерите имаха по 3 акции, от които една в ръцете им и две в процес на вписване в Търговския регистър. Съответно на 6 юли акциите поевтиняха с около 66% и вместо по около 50 лв., се търгуваха за около 17 лв.

Но на 18 юли съдия по вписванията в Търговския регистър реши, че наборът документи, гласуван от акционерите, не е достатъчен и не вписа увеличението. Акциите поскъпнаха до 28 лв. за брой преди търговията да бъде спряна. Поскъпването беше свързано с факта, че някои спекуланти заложиха, че увеличението е провалено и скоро ще продават на 50 лв. за акция. Съответно всички продали от 6 до 18 юли щяха да са в неизгодна позиция, защото са продали на около 33% от реалната стойност.

Ситуацията беше изключително неприятна, както за имиджа на пазара, така и за този на „Телематик“ и на Търговския регистър, който се прояви като определящ цените на акциите.

„Телематик“ обаче входира нов пакет документи, включително изпълни указание на Търговския регистър "да се представи решение на управителния орган на дружеството за потвърждаване на взетото от общото събрание на акционерите решение за емитиране на нови акции, което води доувеличаване на капитала".

За седем работни дни търговията с акциите на „Телематик“ беше спряна, но от 27 юли има търговия, след като съдът принуди ТР да впише увеличението. Цените се върнаха на нормалните нива от 17 лв.

Дружеството отчете над 37% годишен ръст на приходите до 23,5 млн. лева и 46,6% ръст на печалбата до 6,6 млн. лева през първото тримесечие на годината. Предстои скоро да бъде публикуван и отчетът за второто тримесечие.        

В края на февруари „Телематик Интерактив България“ набра 16 млн. лева от БФБ, след като продаде малко над 320 хил. нови акции, или 80% от предложеното количество (400 хил. нови акции), за 50 лева на акция – долната граница на предвидения ценови диапазон (50-75 лева).

Предметът на дейност на „Телематик“ е хазартни игри.

…………

Регистрация на финансови инструменти

28.07.2022 15:40:20 (местно време)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 47/28.07.2022 г., беше взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 628-E/26.07.2022 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100053054;
– Борсов код на емисията: SCOM;
– Размер на емисията преди увеличението: 2 373 469 лв.;
– Размер на увеличението: 7 120 407 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 9 493 876 лв.;
– Брой акции след увеличението: 9 493 876 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 01.08.2022 г. (понеделник).

 

…………

 

Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

26.07.2022 11:56:41 (местно време)

БФБ АД уведомява всички свои членове, че 27.07.2022 г. /сряда/ е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от публично предлагане на варанти на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP1/. На аукциона ще бъдат предложени 1 424 685 броя права, срещу които не са записани варанти. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ публичното предлагане на емисията варанти. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.

 

 

Вътрешна информация

27.07.2022 09:38:28 (местно време)

Емитент: Телематик Интерактив България АД-София (TIB)
Уведомление относно вписване на 26.07.2022 г. по партидата на Телематик Интерактив България АД на увеличение на капитала на дружеството по чл. 197 от ТЗ чрез превръщане на част от печалбата в капитал с нови 8 640 012 бр. нови обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас и с номинална стойност 1 лев. В резултат на увеличението капитала на дружеството от 4 320 006 лева, разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев всяка се променя на 12 960 018 лева, разпределен на 12 960 018 обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лева всяка.
……..

 

аявления за допускане до търговия

27.07.2022 09:46:37 (местно време)

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
– Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100053054;
– Борсов код на емисията: SCOM;
– Размер на емисията преди увеличението: 2 373 469 лв.;
– Размер на увеличението: 7 120 407 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 9 493 876 лв.;
– Брой акции след увеличението: 9 493 876 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.

………

 

27.7.2022 Крайна дата за изплащане на дивидент за 2020 г.

Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 19-06-2021 г. в гр.Несебър – 82 30. На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 193003.22 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.0985 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.0936 (само за акционери физчески лица) лв.

……….

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

И през тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (25 юли) Българската народна банка ще публикува данни за паричната статистика за юни.

Във вторник (26 юли) няма обявени събития.

В сряда (27 юли) централната банка ще информира какви са лихвите през юни.

Националният статистически институт ще даде данни за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през миналия месец.

В четвъртък (28 юли) НСИ ще обяви бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите за юли.

В петък (29 юли) БНБ ще публикува данни за брутния външен дълг за май.

В последния работен ден на тази седмица от НСИ ще разберем какво е производството и какви са доставките на енергийни продукти през май.

Ще излязат данни за цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през юни.

От данните на националната статистика ще научим какви са фискалните данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" за юни.

Пак от НСИ ще получим информация за демография на предприятията за 2020 г.

НСИ ще публикува и годишните данни за миналата година за натоварени и разтоварени товари в речните и морските пристанища по направления.

От там ще разберем и колко са обслужените пътници и обработените товари на летищата през 2021 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст