ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Секция с подвижна избирателна кутия при поне 10 заявления

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите  за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври жребий

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината. Те се образуват, ако до 17 септември има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес.

Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато заявителят не е представил копие от документ, се извършва проверка за установяване наличието на увреждане на избирателя по служебен път. Когато проверката не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление, следва да се поиска от заявителя да представи копие от някои от горепосочените документи.

Когато до 17 септември 2022 г. са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления и прави предложение за броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на съответната община. След получаване на уведомлението, тя със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 17 септември, образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва за състава на ПСИК. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес). Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината, е записано в решението на ЦИК. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст