ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България получава 92,5 милиона швейцарски франка

Швейцарският посланик Реймунд Фурер и вицепремиерът Атанас Пеканов

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и швейцарският посланик у нас Реймунд Фурер подписаха Рамково споразумение между България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнението на Втори швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз. Намаляването на различията ще бъде постигнато чрез новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество. Неин основен фокус ще бъдат инициативи в сферата на образованието, културата и околната среда. България е първата от общо 12 преговарящи държави, която подписва споразумението. Това е възможно благодарение на доброто взаимодействие и съвместната работа между Швейцарският офис за сътрудничество към посолството у нас, секторните министерства и дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, която гарантира ефективната координация на преговорния процес.

Швейцарската финансова помощ в размер от 92,5 млн. швейцарски франка ще допълва изпълнението на националните политики в областите: дуално професионално образование и обучение, научни изследвания и иновации, сигурност и миграция, околна среда, социална политика и гражданското общество, без да е налице припокриване на финансирането от други финансови източници.

 "Натрупаният опит, установените партньорства и отличните резултати, постигнати по време на предишната швейцарска подкрепа, при намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на ЕС, ми дават увереност да твърдя, че ще успеем да постигнем успешно целите на втората швейцарска подкрепа за България. Трябва да се стремим към ефективност, трябва да се стремим към добри резултати. А това е и начинът да покажем на гражданите, че всички наши партньорства са важни за тях, за тяхното благополучие. Това е начинът да направим нашите страни по-добри, по-ефективни и по-подготвени за всички предизвикателства на двадесет и първи век – заедно да гледаме към бъдещето", заяви Атанас Пеканов.

 "С това Рамково споразумение можем да постигнем истинска промяна за правителството, за обществото и за частния бизнес", подчерта Реймунд Фурер.

Швейцария предоставя тази кохезионна помощ на България за периода до 31 декември 2029 г. за изпълнение на следните девет програми („Мерки за подкрепа“), за всяка от които ще бъде подписано отделно програмно споразумение:

1.                    Програмата за Дуално образование и обучение "ДОМИНО 2" с програмен оператор Министерството на образованието и науката има основна цел –Икономически растеж и намаляване на младежката безработица чрез интегриране на принципите на дуалното образование в училищата за професионално образование и обучение. Бюджетът по програмата е в рамките на  5 млн. швейцарски франка

2.                    Програмата за научни изследвания и иновации цели насърчаване на научното сътрудничество между български и швейцарски изследователи с оглед укрепване на международните изследователски мрежи. Програмата ще се изпълнява чрез три програмни компонента (Многостранна изследователска програма, програмите SCIEX и PROMYS). Бюджет – около 10 млн. швейцарски франка. Програмният оператор ще бъде определен в съответното споразумение за мярка за подкрепа.

3.                    Програмата в областта на сигурността и миграцията ще подкрепи България в изпълнението на нейната Национална стратегия за борба с трафика на хора (2017 – 2021 г.), както и на нейната Национална стратегия за интегрирано управление на границите (2020 – 2025 г.) и нейната Национална стратегия за миграция (2021 – 2025 г.), и да преодолее предизвикателствата, породени от войната в Украйна. Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните работи. Бюджет по програмата: 3,7 млн. швейцарски франка.

4.                    Програма за подобряване на обществената безопасност и сигурност ще допринесе за подобряване на обществената безопасност и сигурност в България чрез укрепване на капацитета за ограничаване и в частност за предотвратяване на определени престъпления. Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните работи. Бюджет по програмата: 4 млн. швейцарски франка.

5.                    Програмата за борба с корупцията и насърчаване на интегритета има за цел укрепване на българския институционален интегритет и механизми за прозрачност, необходими за ограничаване на корупционните практики и повишаване на доверието на гражданите в публичните институции. Програмен оператор ще бъде Министерство на правосъдието. Бюджет по програмата: 1,5 млн. швейцарски франка.

6.                    Програмата за околна среда има за цел опазване на околната среда чрез подкрепа на целенасочени преобразуващи мерки (включително инфраструктура), политически диалог и обмен на най-добри швейцарски практики. Те е фокусирана върху качеството на въздуха, управлението на отпадъците, както и енергийната ефективност, опазването на природата и биоразнообразието. Бюджетът е 45 млн. швейцарски франка, а програмен оператор е Министерство на околната среда и водите.

7.                    Програмата за профилактика и промоция на здравето е с основна цел „Повишаване на здравната грамотност на конкретен сегмент от населението, било то юноши и деца или възрастни хора. Ще бъде фокусирана върху насърчаване на здравословния начин на живот и допринасяне за здравна грамотност и промени в поведението за здравословен живот през целия живот чрез дейности и предложения за превенция и укрепване на здравето. Програмен оператор – МОН. Бюджет по програмата: 3,5 млн. швейцарски франка.

8.                    Програма здраве и образование за всички („ЗОВ II“)  с програмен оператор МОН и бюджет: 8 млн. швейцарски франка. Общата цел е да бъдат посрещнати здравните и образователните нужди на уязвимите групи и по-специално на изключените етнически малцинства. Насочена е към осигуряване на по-добър достъп до и по-добри резултати на всички нива на образователната система за уязвимите и изключените общности; Получаване на интегрирани социални и здравни услуги с оглед на по-добър достъп до образователната система за уязвими деца, включително тези от изключени етнически малцинства, и техните семейства в избрани общини.

9.                    Програмата за гражданското общество има обща цел повече български граждани да бъдат активно ангажирани и да участват в по-прозрачен и приобщаващ обществен дебат по отношение на решения, които ги засягат. Бюджетът по програмата е в рамките на 10 млн. швейцарски франка. Програмният оператор ще бъде избран от швейцарските партньори като ще бъде сключен договор въз основа на покана за българска (водеща) организация.

Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет ще изпълнява функциите на Национално координационно звено по Швейцарско-българската програма и ще си партнира с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), и Федералния департамент по икономически въпроси, образование и изследвания, действащ чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO). Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България. Двете страни продължават работата по подготовката на отделните програми.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст