ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В края на юли бюджетът е отново на плюс с 1.5 млрд. лева

Пари

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли е положително в размер на 1.52 млрд. лв. (1 на сто от прогнозния БВП), обявиха от Министерството на финансите. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 840.6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 678.3 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията

по КФП към юли са общо 33.84 млрд. лв. или 56.7% от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 4.58 млрд. лв. спрямо отчетените към юли миналата година. Данъчните и неданъчните приходи по КФП номинално са с 4.22 млрд. лв. повече, а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са нараснали с 357.9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26.11 млрд. лв., което представлява 56.6% от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3.36 млрд. лв. спрямо отчетените за същия период година по-рано, като формират 77.2 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 5.20 млрд. лв. или 57.5% от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 12.25 млрд. лв. (55% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са за 8.70 млрд. лв. (54.3% от планираните), от акцизи възлизат на 3.25 млрд. лв. (55.9 % от разчета), а тези от мита са 261.5 млн. лв. (68.8% спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 1.03 млрд. лв. или 73.7% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7.63 млрд. лв., което представлява 56.9 на сто от разчетените за годината.

С най-голям принос за ръста на данъчните постъпленията са приходите от данък върху добавената стойност (ДДС), които към края на юли са 8.70 млрд. лв. или с 21.3% повече от приходите към края на юли 2021-а. Увеличението е главно в резултат на по-високите приходи от ДДС при внос от 63.2% в сравнение с миналата година. Влияние върху динамиката на приходите от ДДС при внос оказва ръстът на средните борсови цени (в долари) на суровините, които формират основна част от вноса от трети страни. Отчита се повишение на индекса на цените на внесените стоки с 29.1 %, а на количествата – с 32.3 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 5.81 млрд. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са общо 1.91 млрд. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към юли възлизат на 32.31  млрд. лв., което е 49% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28.55 млрд. лева.

Нелихвените разходи са за 30.93 млрд. лв., което представлява 49 на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 29.11 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.80 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 20.5 млн. лева. Лихвените плащания са 429.3 млн. лв. (64.6 на сто от планираните за тази година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС,

изплатена  към 31 юли от централния бюджет, възлиза на 951.8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към края на юли е 9.8 млрд. лв., в т.ч. 9.4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст