ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Градовете се подмладяват, селата – застаряват

дуално обучение

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението у нас. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Това са резултатите от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Това се прави на всеки десет години, за да се получи детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент /7 септември 2021 г./, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията. 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените,

отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.3 на сто, а на мъжете – 19.4 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември миналата година населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23.5 на сто от населението на страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270.
Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4 на сто. Спрямо 2011-а то намалява с 958 501.
Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през миналата година, но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. през миналата година.
В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6 на сто за област София (столица) до 31.5 на сто за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 

65.8% от населението на областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За миналата година тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 7 септември миналата година е 3 815 000 души, или 58.5 на сто от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хиляди. Мъжете са 1 997 000, а жените – 1 818 00.
Населението над трудоспособна възраст е 1 726 000 души, или 26.5 на сто, а под трудоспособна възраст – 979 хил. души, или 15 на сто от населението на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст