ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банките у нас в края на септември е 1.5 млрд. лв.

Пари

През третото тримесечие на тази година активите на банковата система у нас се увеличават с 6.8 млрд. лв. до 148.9 млрд. лв. в края на септември, съобщава Българската народна банка (БНБ). През периода нараства кредитният портфейл, паричните салда в централни банки и дълговите ценни книжа. Спрямо края на юни кредитите и авансите се увеличават с 3.1 млрд. лв. и делът им в активите в края на септември възлиза на 60.1 на сто. При позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ е отчетен ръст с 2.3 млрд. лв., като делът ѝ нараства до 20.4 на сто. Дълговите ценни книжа се увеличават с 1.1 млрд. лв. и в края на периода заемат 14.9% от активите на банковата система.
Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 235.9% (при 265.3% в края на юни).
Ликвидният буфер е 41.7 млрд. лв.,

а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17.7 млрд. лв. (при съответно 38.9 млрд. лв. и 14.7 млрд. лв. в края на юни), уточнват от БНБ.
Спрямо края на юни тази година брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3 млрд. лв. и достига 84 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции нарастват със 199 млн. лв. до 9 млрд. лева. За същия тримесечен период кредитите за домакинства отбелязват прираст с 1.3 млрд. лв., тези за нефинансови предприятия – с 1.2 млрд. лв., а за други финансови предприятия – с 459 млн. лева. Нарастват също и кредитите за сектор държавно управление – с 68 млн. лева.
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси

в края на септември възлиза на 4.74 млрд. лв. (при 4.71 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.09% (при 5.24% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на периода е 2.38 млрд. лв. (при 2.44 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна
стойност на кредитите и авансите е 2.66% (при 2.82% в края на юни).
Депозитите в банковата система през третото тримесечие се увеличават

с 6.4 млрд. лв. (5.2%) до 128.2 млрд. лева. Депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия нарастват съответно с по 1.7 млрд. лв. и 4 млрд. лева. Тези на кредитни институции и други финансови предприятия са съответно с 482 млн. лв. и с 32 млн. лв. повече спрямо края на юни. Депозитите на сектор държавно управление през тримесечието се увеличават със 128 млн. лева.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 16.6 млрд. лв. или с 320 млн. лв. повече спрямо отчетения в края на юни. Нарастването на балансовия капитал през тримесечието се дължи на увеличението на печалбата.
Към края на септември печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 408 млн. лв. (+37.4%) повече спрямо реализираната за деветте месеца на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 352 млн. лв. (при 401 млн. лв. към 30 септември 2021 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст