Печалбата на банките у нас в края на септември е 1.5 млрд. лв.

Пари

През третото тримесечие на тази година активите на банковата система у нас се увеличават с 6.8 млрд. лв. до 148.9 млрд. лв. в края на септември, съобщава Българската народна банка (БНБ). През периода нараства кредитният портфейл, паричните салда в централни банки и дълговите ценни книжа. Спрямо края на юни кредитите и авансите се увеличават с 3.1 млрд. лв. и делът им в активите в края на септември възлиза на 60.1 на сто. При позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ е отчетен ръст с 2.3 млрд. лв., като делът ѝ нараства до 20.4 на сто. Дълговите ценни книжа се увеличават с 1.1 млрд. лв. и в края на периода заемат 14.9% от активите на банковата система.
Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 235.9% (при 265.3% в края на юни).
Ликвидният буфер е 41.7 млрд. лв.,

а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17.7 млрд. лв. (при съответно 38.9 млрд. лв. и 14.7 млрд. лв. в края на юни), уточнват от БНБ.
Спрямо края на юни тази година брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 3 млрд. лв. и достига 84 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции нарастват със 199 млн. лв. до 9 млрд. лева. За същия тримесечен период кредитите за домакинства отбелязват прираст с 1.3 млрд. лв., тези за нефинансови предприятия – с 1.2 млрд. лв., а за други финансови предприятия – с 459 млн. лева. Нарастват също и кредитите за сектор държавно управление – с 68 млн. лева.
Брутният размер на необслужваните кредити и аванси

в края на септември възлиза на 4.74 млрд. лв. (при 4.71 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.09% (при 5.24% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на периода е 2.38 млрд. лв. (при 2.44 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна
стойност на кредитите и авансите е 2.66% (при 2.82% в края на юни).
Депозитите в банковата система през третото тримесечие се увеличават

с 6.4 млрд. лв. (5.2%) до 128.2 млрд. лева. Депозитите на домакинства и на нефинансови предприятия нарастват съответно с по 1.7 млрд. лв. и 4 млрд. лева. Тези на кредитни институции и други финансови предприятия са съответно с 482 млн. лв. и с 32 млн. лв. повече спрямо края на юни. Депозитите на сектор държавно управление през тримесечието се увеличават със 128 млн. лева.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 16.6 млрд. лв. или с 320 млн. лв. повече спрямо отчетения в края на юни. Нарастването на балансовия капитал през тримесечието се дължи на увеличението на печалбата.
Към края на септември печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 408 млн. лв. (+37.4%) повече спрямо реализираната за деветте месеца на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 352 млн. лв. (при 401 млн. лв. към 30 септември 2021 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст