Ръст на приходите и свиване на разходите отчете БАКБ

БАКБ сграда клон

Нетната печалба на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) през третото тримесечие на тази година е 20.27 млн. лева след данъчно облагане, което представлява ръст от 77.61% на годишна база, сочат данните в междинния индивидуален отчет на компанията. Този резултат се дължи основно на повишаване на нетния опиративен доход и по-малък ръст на разходите.

Паричните постъпления от основна дейност /приходи от лихви/ показват ръст до 39.47 млн. лева. Основен дял в тях заемат приходите от кредитна дейност /96.6%/.

Към края на септември размерът на лихвените разходи с 401 хил. лева на годишна база и възлиза на 3.54 млрд. лева. Значително намаление се отчита при разходите за лихви на клиенти, както и при разходите за лихви по дългосрочно финансиране.  Платените отрицателни лихви по сметки в БНБ обаче нарастват със 743 хил. лева.

В края на септември отчетеният лихвен доход от такси и комисионни нарастват на годишна база до 11.27 млн. лева или 20.9 на сто от общите оперативни доходи. Отчетеният ръст е формиран от по-голямо по обем нарастване на приходите и незначително увеличени ена разходите за такси.

Административните разходи нарастват спрямо третото тримесечие на миналата година. Тук са включени и плащанията на вноските за Фонда за гарантиране на влоговете в България и Фонда за преструктуриране на банките. Средствата за персонала също са повече – с 1.12 млн. лева.

В края на септември активите на БАКБ са над 2.57 млрд. лв., като отбелязват ръст от 22.62 на сто на годишна база спрямо 12.24 на сто средно за банковия сектор. 

За деветмесечието банката увеличава депозитите от клиенти с 18.8 на сто спрямо края на миналата година. Така депозитната активност успява да намали зависимостта на БАКБ от външно финансиране. Банката продължава да набира влогове и от физически лица от Германия и Испания.

Банката разширява кредитния си портфейл с 82.74 млн. лева през третото тримесечие спрямо края на миналата година. При малките и средни предприятия и корпоративните кредити за фирмите показването е с над 44 млн. лева, като делът им от общия кредитен портфейл на БАКБ расте до 67.53 на сто при 66.93 на сто през второто тримесечие на тази година. 

Привлечените средства от малките и средни предприятия и корпоративните клиенти в края на третото тримесечие се увеличават с 12.97 на сто спрямо второто тримесечие на 2022-а. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст