ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на групата “Тексим Банк” расте над два пъти

Общите нетни оперативни парични постъпления от дейността на групата „Тексим Банк“ в периода между януари и септември се увеличават до 14.006 млн. лева при 12.42 млн. лева година по-рано, според междинния консолидиран финансов отчет на кредитната институция.

Консолидираният финансов резултат пък е печалба, която расте над два пъти на годишна база – до 1.04 млн. лева.

От дружеството отчитат намаление на нетния доход от лихви – с 1.64 на сто, докато нетния доход от такси и комисионни се увеличава с 7.06 на сто в края на септември.

Банковата група включва "Тексим Банк" /банката майка/ и контролираните от нея три дъщерни дружества. В управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда – "Тексим България", "Тексим Консервативен фонд", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава по 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД и на „Тексим Проджект къмпани“ ЕООД. Част от банковата група е и „Тексим Солюшънс“ ЕООД.

В края на септември активите на "Тексим Банк" са нараснали с 9.30% спрямо 2021-а до 587.09 млн. лева. Това е резултат от увеличение на инвестициите в дългови финансови инструменти и паричните средства при централни банки.

От банката отбелязват, че има увеличение спрямо декември на кредитите на клиенти, различни от банки, и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Портфейлът на банката по кредитополучатели показва увеличение при корпоративните клиенти /до 71.45%/ и спад за гражданите и домакинствата.

От „Тексим Банк" посочват, че продължава политиката за ръст в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Числата показват нарастване на размера на заемите както към частни лица, така и към корпоративни клиенти.

Заедно с това, от кредитната институция отбелязват, че се запазват политиката на консервативен подход при разрешаване на заемите за своите клиенти, като текущо се анализира състоянието на секторите със затруднения.

Също така и инвестициите на „Тексим Банк“ в ценни книжа се увеличават.

Общата сума на задълженията на банката бележи ръст от 9.76% спрямо края на миналата година. В структурата на пасива с най-голям дял /като при това и расте/ са привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции, без задълженията по оперативен и финансов лизинг, като на тях се падат – 94.46 на сто. Техният размер е 516.51 млн. лева. Привлечените средства от кредитни институции се запазват с относително нисък размер – 0.34 на сто, от общи размер на задълженията.

„Тексим Банк“ продължава да следва политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посака намаление на неговата средна цена.

Най-големите акционери са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД – с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД – с 6.98 процента. "Инвест кепитъл" притежава 5.17% от книжата с право на глас.

Дружествата "Датамакс" АД, "Датамакс систем холдинг" АД и "Итрейд" АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала.  От мениджърите на "Тексим банк" единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

 „Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз за извършване на банкова дейност, като тя е насочена към предоставяне на кредити или друго финансиране.   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст