“Булгартрансгаз” с одит по проекта за разширяване на мрежата си

Булгартрансгаз

„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) приключиха процедура по финансово одитиране на разходите по проекта „Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система – Фаза 2″. Той е от общ интерес за Европейския съюз и е реализиран с грантово финансиране. Финансираните дейности обхващат рехабилитация на два участъка от Северния полупръстен на българската газопреносна мрежа.

Извършеният одит обхваща разходите, направени от началото на изпълнение на грантовото споразумение – 8 януари 2019 г., до края на втория отчетен период 31 декември 2020 година. В рамките на проверката е извършен преглед на системите за счетоводство и управление на проекти на „Булгартрансгаз“ и на съответната документация. За проверените обществени поръчки, свързани с реализацията на проекта, е потвърдено съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз и на България. Потвърден е и пълният размер на заявените от дружеството разходи за възстановяване.

Заедно с това са получени и препоръки и указания относно отчитането на дейностите и разходите по проекта, които ще бъдат приложени, както при финалното отчитане на одитирания проект, така и по отношение на другите финансирани от CINEA проекти, които „Булгартрансгаз“ изпълнява – разширението на Подземното газово хранилище “Чирен” и интерконектора България-Сърбия. 

“Булгартрансгаз” е регистриран като комбиниран оператор с предмет на дейност пренос и съхранение на природен газ и поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище. 

Проектът за Разширение на подземното газохранилище “Чирен” е проект от „общ интерес” съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas). В момента е на етап проектиране и издаване на разрешителни. Проектът е получил финансова подкрепа от ЕС чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) посредством две подписани грантови споразумения.

Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е проект от „общ интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas). В момента върви процес на издаване на разрешителни. Газовата междусистемна връзка България-Сърбия (IBS) се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на двете страни.

Безвъзмездното финансиране с европейски средства и сътрудничеството между “Булгартрансгаз” и CINEA допринасят за ефективната и навременна реализация на проектите от общ интерес за Европейския съюз. Проектите, реализирани от българският газопреносен оператор в сътрудничество с Евросъюза, гарантират енергийната сигурност и диверсификацията на доставките на газ за България и региона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст