ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нови срокове за ремонт старата уредба за вещи лица

Нови срокове за старата уредба на дейността на вещите лица безкрайната неяснота относно дейността на вещите лица продължава и следващата година с пореден опит за въвеждане на едноименната наредба.

Министерството на правосъдието публикува предпразнично за обществено обсъждане проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, по която до 23 януари 2023 г. може да бъдат давани становища.

Новият опит за прокарване на подзаконовата уредба беше предприет след решение на Върховния административен съд (ВАС), с която

бяха отменени повечето текстове на сегашната наредба.

Останаха да действат само една точка, една алинея, един член и една глава, свързани с регистъра на вещите лица и с експертите на МВР.

Публикуваният проект на наредба е обаче почти идентичен с отменения, като разликата е в премахването на закритите специализирани съд и прокуратура като субекти, както и предоставянето на достъп до Единния регистър на вещите лица на съдебните изпълнители.

Наредбата е структурирана в шест глави, в които се уреждат:

  • условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица;
  • реда и условията за определяне и изплащане на възнагражденията;
  • етичните правила за поведение;
  • единния регистър на вещите лица.

Междувременно главният прокурор Иван Гешев зададе на правосъдния министър Крум Зарков няколко въпроса, свързани с

последиците от отмяната на текстовете в действащата наредба.

Според Обвинител № 1 с въпросната отмяна зейват няколко много сериозни проблема, свързани с назначаването на експертизи (включително по досъдебни производства) и заплащането на труда, положен от вещите лица.

И по-конкретно:

Първо – следва ли да се извършва плащане за експертизи, възложени и приети по надлежния ред преди 2 декември 2022 г., когато решението на ВАС влиза в сила?

Второ – как трябва да се процедира в случаите, когато експертизите са възложени по-рано, но към 2 декември 2022 г. не са приети от съответния компетентен орган?

Трето – по какъв ред и при какви условия ще се определят възнагражденията на вещите лица за експертизите, възлагани след отмяната на наредбата?

„Съгласно Административнопроцесуалния кодекс последиците, възникнали от отменен подзаконов акт, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение. Позицията на министъра на правосъдието е от важно значение за

своевременното и правилно уреждане на отношенията с вещи лица.

Следва да се има предвид, че за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, гражданите вече могат да предявяват искове за обезщетения”, предупреди Иван Гешев.

Скандал обаче не стана, защото министърът хладнокръвно обясни защо няма причини за драматизиране на ситуацията. В отговора си той посочи, че наредбата е подзаконов нормативен акт, издаден на основание Закона за съдебната власт, с който се детайлизират законовите разпоредби, засягащи вещите лица. А статусът, редът и основанията за назначаване на вещите лица са уредени в устройствения съдебен закон и в съответните процесуалните кодекси.

Съгласно закона, вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. Органът, който е възложил експертизата е компетентен да я приеме и разпореди изплащане на съответното възнаграждение на вещото лице. От тази гледна точка

изплащането на възнаграждения на вещите лица

следва от законовите разпоредби.

„В този смисъл отмяната на отделни текстове от Наредбата не лишава вещите лица от законовите основания за получаване на възнаграждения. Изплащането на възнагражденията се осъществява съгласно съответните счетоводни правила, въз основа на акт на компетентния орган. За целта вещите лица могат да продължат да използват формата на справката-декларация за определяне на размера на възнаграждението, тъй като тя служи за отчитане на времето и разходите, които са необходими на вещото лице за извършване на експертно заключение”, написа Зарков.

Конкретните отговори на зададените от Гешев въпроси са, че

приемането на експертизата се осъществява от органа по съответния процесуален ред,

като за всички изготвени експертизи преди 2 декември 2022 г., които са приети от органа, който ги е възложил, се дължи изплащане на възнаграждение при условията, по които са възложени.

По отношение на експертизите, възлагани след 2 декември 2022 г., се прилагат относимите законови правила. А  изпълнение на законовата делегация на чл. 403, ал. 1 ЗСВ министърът на правосъдието, съгласувано с пленума на ВСС следва да издаде наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Това трябва да стане в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на досегашните текстове, за да бъдат уредени правните последици от него.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст