ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Европейската комисия подава три съдебни иска срещу България

ек еврокомисия европейска комисия

Европейската комисия ще предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие Договора за функционирането на Европейския съюз. Основанието за иска е, че България не е транспонирала в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001). 

Целта на тези правни действия е да се гарантира развитието на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС и да се намалят емисиите на парникови газове, енергийната зависимост и високите цени. Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 30 юни 2021 година. Към днешна дата България и Словакия са единствените две държави членки, които не са уведомили Европейската комисия за извършеното транспониране. 

Комисията също реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България и още пет държави членки, които не са приложили част от разпоредбите относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Инвазивните видове са растения и животни, които случайно или умишлено се въвеждат в регион, където обикновено не се срещат. Въпреки известния напредък, България не е предприела всички необходими действия за отстраняване на неизпълнението. 

Комисията ще започне и производство срещу България за установяване на нарушение за това, че е въвела мерки, които противоречат на разпоредбите за вътрешния пазар, като е въвела схема за компенсация за гориво, която води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани в България.

Съгласно схемата ползвателите на регистрирани в България леки автомобили, мотоциклети и мотопеди имат право на по-ниски официални цени на горивата, но намалението не се прилага за превозни средства, които не са регистрирани в България. Следователно тази мярка е силно дискриминационна и непропорционална. 

Комисията изпраща официални уведомителни писма до 14 държави членки, сред които и България, във връзка с намаляването на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, както и с изисквания за въвеждане на така наречените национални тавани за емисии, записани в съответна директива.

Комисията ще изпрати и официално уведомително писмо и мотивирано становище до България за още две нарушения на правото на ЕС, свързани с разпространението на терористично съдържание онлайн и с Директива, регламентираща командироването на работници.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст